Ogłoszenia i komunikaty

Komisji Oświaty, Kultury

Dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.30

w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Parkowanie plac busów

Informujemy, że parkowanie na placu busów jest zabronione. Bardzo prosimy o stosowanie się do znaków pionowych, które nadal obowiązują. Urząd Miasta będzie informował o wejściu w życie zmian.

Dodatkowa dawka

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz
pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Cały komunikat do pobrania (PDF, 147KB)

 

Otwarcie biblioteki

Szanowni Państwo Biblioteka Miejska od 04.10.2021 r. zaprasza do nowego obiektu Rynek 2 (nad Pocztą).

Godziny otwarcia bez zmian.

Zapraszamy !!!

Zmiana planu zagospodarowania

AGP.6721.3.2021.TK

Jordanów, 01.10.2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana tekstowa nr 2

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa uchwały Nr XXIV/227/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana tekstowa nr 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu przeprowadzana jest w części tekstowej w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem „US1”.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanej do przedmiotowej zmiany planu miejscowego, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r.

Wnoszący wnioski lub uwagi podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do projektu zmiany planu jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.