Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 8.30

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa – zmiana tekstowa 2.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Miastem Jordanów dotyczącego rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu realizację statusowych założeń przyjętego programu tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod zabudowę garażami (położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 16.03.2022 r.

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 17.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2022 r. decyzji Nr 14/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.11.2022.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa mostu w km 24,130 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka realizowanego w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów miasto, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5536/1; 121501_1.0001.5566/8 (teren zamknięty kolejowy); 121501_1.0001.5565/1.

Treść decyzji Nr 14/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.11.2022.MBB z 11 marca 2022 r. została udostępniona 14 marca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2074670,rozbudowa-mostu-w-km-24130-linii-kolejowej-nr-98-w-ramach-inwestycji-pn-zaprojektowanie-i-wykonanie-.html (ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydział/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Rozbudowa mostu w km 24,130 linii kolejowej nr 98 w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka realizowanego w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Jordanów miasto, miejscowość Jordanów, identyfikator działki ewidencyjnej: 121501_1.0001.5536/1; 121501_1.0001.5566/8 (teren zamknięty kolejowy); 121501_1.0001.5565/1/ załącznik pdf.).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą również zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem  tel. 12 39 21 609, pokój 65.

Treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być zeskanowana) może również zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.11.2022.MBB.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 07.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Awaria

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 04.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa, Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy