Ogłoszenia i komunikaty

przyłączenie do sieci kanalizacji

Spółka Wodociągi Jordanowskie niniejszym pismem informuje, iż w związku z zakończeniem części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej.
Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic:

 • ul. Banacha
 • ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Skotnica do nr 213)
 • ul. Dańkowskiego
 • ul. Kolejowa (do nr 59)
 • ul. Konopnickiej
 • ul. Kopernika
 • ul. Leśna
 • ul. Malejowska (do nr 17)
 • ul. Mickiewicza (do boiska sportowego)
 • ul. Piłsudskiego
 • ul. Skotnica
 • ul. Spytka Jordana

Przed wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego mieszkańcy muszą złożyć wniosek do Spółki Wodociągi Jordanowskie o wydanie warunków przyłączenia do sieci z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o warunki i oświadczenie można pobrać bezpośrednio w biurze spółki jak i również ze strony internetowej http://wodociagi-jordanow.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze spółki Rynek 19 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi i jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia wykonanego przyłącza do odbioru, którego dokonują pracownicy Wodociągów Jordanowskich.

Informujemy również, że Spółka Wodociągi Jordanowskie będzie świadczyć usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy chcący skorzystać z naszych usług proszeni są o wyrażenie swojej woli podczas składania wniosku o warunki przyłączenia do sieci.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Korzyści wynikające z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, eliminujemy problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, jak również przyczyniamy się   do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści są obustronne i wymierne, zarówno dla nas, jak i przyrody, która nas otacza.

Do najbardziej istotnych należą:

 • niższe koszty odprowadzania ścieków,
 • ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba,
 • likwidacja szamb, wpływa na podniesienie komfortu życia,
 • ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych,
 • ochrona gleby,
 • wzrost atrakcyjności terenu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Prezes Zarządu Tomasz Wilgierz
Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej

Dnia 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2022 roku”.
 6. Informacja na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie za rok 2021.
 7. Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.02.2022 r.

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Dnia 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.30
w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana tekstowa nr 1.
 • Informacja na temat ewentualnego nabycia działek przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie.
 • Informacja Prezesa Wodociągów Jordanowskich Sp. z o.o. na temat postępu prac związanych z podłączeniem mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej na dofinansowanie zadania w ramach projektu „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych").
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jordanowie).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Jordanów Aktualizacja na lata 2021-2024”.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Jordanów.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Miasta Jordanowa.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.02.2022 r.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 28.04.2022 r. - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.).

Pomoc przyznawana jest:

 1. w formie premii w wysokości:
  1. 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  2. 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  3. 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy;
 2. osobie fizycznej, która m.in.:
  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  2. ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
  3. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi;
 4. na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia;
 5. na operację związaną z:
  1. podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
  2. podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  3. rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może zostać przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fizyczna, o której mowa powyżej, jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów określonych w przepisach w § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja;
 • II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, np. osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 i z 2022r. poz. 88).

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję tej ustawy tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr ) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

decyzje podatkowe

Drodzy Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, iż od poniedziałku tj. 14.02.2022 r. upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa doręczy Państwu decyzje podatkowe.

Pracownik posiadał będzie imienny identyfikator. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 18 26 91 700.

Doręczenie decyzji będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski