Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizja w terenie po realizacji inwestycji pn.:
      a) „Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej”;
      b) „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Hajdówce”.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.02.2023 r.

Dnia 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.00

 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.02.2023 r.

Dnia 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIX Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:
  
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2022 roku”.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2023 roku”
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 06.02.2023 r.


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej zapraszają na 
"Jordanowskie Spotkanie z historią": Tomasz Jamróz-Piłsudski - potomek Józefa Piłsudskiego
- w dniu 17 lutego 2023r. godz. 16:00, Sala Widowiskowa CKiBM
Plakat CKiBM 17 02 2023

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie
oraz Teatrzyk Blaszany Bębenek
zapraszają na przedstawienie pt. "Smerfuj bezpiecznie"
 - w dniu 10.02.2023 godz. 16:00.
Sala Widowiskowa CKiBM ul. Rynek 2 
Darmowe bilety dostępne w biurze CKiBM, ul. Rynek 2


 received 6289501

Podkategorie