Ogłoszenia i komunikaty

Raport o stanie mienia

Zarządzenie nr 24/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020.

§ 2.

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport do pobrania (PDF, 2.1MB)

Loteria szczepieniowa

Milion złotych i samochody hybrydowe do wygrania w finale loterii Narodowego Programu Szczepień, ale będą także „nagrody natychmiastowe”.

Minister Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że 1 lipca ruszy loteria, zachęcająca Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. Ma być realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

W ramach loterii przewidziane są tzw. nagrody natychmiastowe - to znaczy, że co 2000. jej uczestnik otrzyma 500 zł. Co tydzień będą z kolei losowane dwie nagrody wysokości 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery.

Co miesiąc wylosowani zostaną dwaj uczestnicy, którzy otrzymają 100 tys. zł. W wielkim finale możliwe będzie wygranie dwóch nagród po milion złotych każda i samochodów hybrydowych.

"Ci, którzy już się zaszczepili, też będą mogli brać udział w tej loterii, więc nikt nie zostanie wykluczony" - zapewnił minister Dworczyk.

Więcej szczegółów w sprawie loterii ma być znanych w połowie czerwca. "Za dwa tygodnie wspólnie z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładne założenia programu" - poinformował szef KPRM. Jak dodał, formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządów.

Wyłączenia wody ul. Mickiewicza

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 25 i 26.05.2021  w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu prowadzonych prac na sieci  wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 106

Za utrudnienia przepraszamy

Oświadczenie burmistrza

Przy podziale administracyjnym Miasta została podpisana umowa użyczenia dotycząca budynku „Rynek 2” (22.04.1992r.), na podstawie której do nieodpłatnego  używania Gminie Jordanów została oddana część pomieszczeń na potrzeby statutowe działalności Gminy.

W § 7 umowy użyczenia Gmina zobowiązała się do  dokonywania wszelkich napraw, remontów bieżących i kapitalnych jakie okażą się w czasie trwania umowy.

W dniu 05.06.2000.r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu na wniosek Miasta została zawarta ugoda, na mocy której Gminie Jordanów pozostawiono w użyczeniu wyłącznie pomieszczenia pierwszego piętra oraz poddasza nieodpłatnie na czas określony - do czasu istnienia Gminy Jordanów, zaś pozostała część pomieszczeń wydanych na podstawie umowy użyczenia w 1992r. wróciła do Miasta. W pkt 7 ugody ustalono, że Miasto Jordanów zobowiązuje się do wykonywania remontów kapitalnych od  01.01.2000r. Wynikiem ugody
w dniu 30.06.2000r. zawarto nową umowę użyczenia.

Jednocześnie w 2014 r. Gmina Jordanów dokonała zakupu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy.  

Niezależnie od powyższego w dniu 15.02.2017r. Uchwałą Rady Miasta Jordanowa przyjęto Program Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2022. Wspomniany program został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO dla Małopolski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach programu operacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Miasto złożyło wniosek (Tytuł projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców-modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku2 wraz renowacją plant jordanowskich).

W dniu 16.10.2018 r. w związku z rozpoczętą inwestycją j/w Miasto wezwało Gminę do zwrotu pomieszczeń przy ul. Rynek 2. Aby nie wchodzić w spór z Gminą Jordanów i nie utracić dofinansowania w dniu 19.12.2018.r. podpisano porozumienie w którym zawarte było, że Gmina Jordanów opuści lokale stanowiące przedmiot umowy użyczenia do dnia 19.12.2018.r. na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. W zamian, Miasto Jordanów  na podstawie nowej umowy dzierżawy wynajmie pomieszczenia na ul. Piłsudskiego 25 (Biblioteka Miejska) w terminie 6 miesięcy od podpisania porozumienia. Również w grudniu 2018r. w toku prac budowlanych zostały odkryte polichromie w w\w budynku i decyzją Konserwatora Zabytków Miasto podjęło starania o wpis odkrytych polichromii do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Decyzja w tym zakresie została wydana w maju 2019r.
W związku z tym odkryciem pierwotna koncepcja jak i termin realizacji inwestycji uległy zmianie na co wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca. O tym fakcie Miasto poinformowało  Gminę Jordanów.

Należy zaznaczyć, że Gmina Jordanów podejmowała nieskutecznie działania mające na celu niewydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Rynek 2 zarówno na etapie organu I instancji (Starostwo Powiatowe) jak i wnosząc odwołanie do Wojewody. Takie działania mogły spowodować wstrzymanie inwestycji i narazić Miasto na utratę środków unijnych.

Mimo kilku pism oraz spotkań Gmina Jordanów uchylała się od ustosunkowania się co do zmiany terminu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 25. Podejmowane przez Miasto próby porozumienia z Gminą nie odniosły skutku, zaś Gmina złożyła pozew przeciwko Miastu o zapłatę rekompensaty za niemożność korzystania
z przedmiotu użyczenia .

Budynek „Rynek 2” nie jest własnością prywatną. Jest i pozostaje wyłączną własnością Miasta Jordanów. Z działań statutowych i wydarzeń kulturalnych które będą się w nim odbywać  mogą korzystać również mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy inni goście.  Zaś o słuszności pozwu Gminy przeciwko Miastu zdecyduje sąd.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Komisja przestrzegania prawa

Dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji: