Ogłoszenia i komunikaty

Spotkanie informacyjne "Czyste powietrze"

Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” (wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku), które odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 (Rynek 2- sala na parterze). 
W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z w/w programu.

 

posiedzenie Komisji Oświaty

Dnia 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 12.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2022/2023.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 5. Inne sprawy bieżące.
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2021.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
 5. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
 6. Inne sprawy bieżące.
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00
w sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Miasta Jordanowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 6. Inne sprawy bieżące.
rozliczania zaliczek instalacji solarnych

WS.602.9.2022.SK

Informacja

W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 2019 – 2021.

 

Przewidywany harmonogram rozliczenia dla poszczególnych gmin:

Lp.

Gmina

Data

1

Budzów

23 maj – 3 czerwiec

2

Bystra-Sidzina

6 czerwiec – 15 czerwiec

3

Gmina Jordanów

27 czerwiec – 8 lipiec

4

Miasto Jordanów

11 lipiec – 22 lipiec

5

Maków Podhalański

25 lipiec – 5 sierpień

6

Stryszawa

8 sierpień – 19 sierpień

7

Sucha Beskidzka

22 sierpień – 2 wrzesień

8

Zawoja

5 wrzesień – 16 wrzesień

9

Zembrzyce

19 wrzesień – 30 wrzesień

 

 Mieszkańców (Właścicieli nieruchomości) prosimy o zgłaszanie się w zakreślonym terminie w:

Starostwie  Powiatowym  Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, pokój 112 (I piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00 (w dniach roboczych) wraz  z:

 • dowodami osobistymi (pełnomocnictwami)
 • numerem rachunku bankowego, na który zostanie przekazana ewentualna nadpłata.

Bliższe informacje na stronie internetowej www.eko.powiatsuski.pl oraz pod numerem telefonu 33 8757 931.

Prosimy  o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które będą przez Państwa podpisywane.

Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego 

dr inż. Paweł Dyrcz
Naczelnik Wydziału Środowiska

Podkategorie