Ogłoszenia i komunikaty

Logo wodociągi

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 20.10.2020 w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Piłsudskiego, Dańkowskiego, Słowackiego, Malejowska i Zakopiańska

Za utrudnienia przepraszamy

Logo Armir

 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

 1. 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 2. 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 3. 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy np. osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Logo Ratusz

Na podstawie nowych wytycznych administracyjnych  informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników, targowisko miejskie w Jordanowie  w dniu 19 października 2020 roku będzie nieczynne .

W związku z bardzo poważnym wzrostem zakażeń COVID-19, notowanym w ostatnich dniach na terenie powiatu suskiego  (strefa czerwona).

Ponowne otwarcie w kolejne dni targowe uzależnione będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Logo rada

Dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2019/2020.
 • Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2019/2020.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  12.10.2020 r.

Logo rada

Dnia 20 października 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim-Łętownia-Jordanów ul. Gen. Maczka w Jordanowie”.
 • Zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (w obszarze ul. Rapaczówka).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (obręb Miasta).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.10.2020 r.