Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 13 października 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2.  Kontrola działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
    3.  Informacja na temat realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
    4.  Sprawy bieżące.

Jordanów,  04.10.2022 r.

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. profilaktyki jodowej uprzejmie informuję, iż w razie wystąpienia skażenia radiacyjnego w ciągu maksymalnie 8 godzin należy przyjąć preparat ze stabilnym jodem.
Po ogłoszeniu alarmu tabletki na terenie Miasta Jordanowa będą dystrybuowane w dwóch punktach z podziałem na poszczególne ulice:

Punkt  1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów - ulica: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Lawendowa, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Rapaczówka, Różana, Rynek, Skotnica, Słoneczna, Świętej Anny, Zacisze, Zagrody, Zakopiańska

Punkt  2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów - ulica: Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Kopernika, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Spytka Jordana, Leśna, Sosnowa, Słowackiego

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski 

W załączniku poniżej ulotka preparatu firmy G.L.Pharma z informacją dla pacjenta:
Ulotka (pdf, 4MB)

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  1.  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  3. jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.
Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych

Więcej informacji na temat inwestycji, za realizację których odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci


Materiały:
1. Rozporządzenie​_ws​_wymiany​_pokryć​_dachowych​_KPO. (pdf 0.35MB)
2. Regulamin​ wyboru przedsięwzięć - wymiana​_pokryć​_dachowych​ (pdf 0.28MB)

Informacja  dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej - Wydział Środowiska przypomina, że w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego- Solary, fotowoltaika, Pompy ciepła" trwa rozliczanie wpłaconych zaliczek mieszkańców, którzy podpisali umowę z Powiatem Suskim oraz zamontowali instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 20119-2021.

Mieszkańców (właścicieli nieruchomości) prosimy o zgłaszanie się do:


Starostwa Powiatowego- Wydział Środowiska
Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b,pok.112 (I piętro)
w godzinach od 8:00 do 14:00 - w dni robocze


wraz z:
   a) dowodami osobistymi (pełnomocnictwami)
   b) numerem rachunku bankowego, na który zostanie przekazana ewentualna nadpłata.

Bliższe informacje na stronie internetowej www.eko.powiatsuski.pl oraz pod numerem tel.33 8757 931Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego
dr inż. Paweł Dyrcz
Naczelnik Wydziału Środowiska

Żywiec, dnia 19.09.2022 r.


KR.ZUZ.5.4210.2.56.2022.MP

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Miasta Jordanów, działającego przez Pana Mirosława Macioszek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektów budowlanych w ramach budowy skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie na działce o nr ewidencyjnym 3980/10 obręb 0001 Jordanów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.


z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu
p.o. Zastępcy Dyrektora
Mariola Stwora
/dokument podpisany elektronicznie/


Do pobrania: informacja (pdf, 616 kB)

Podkategorie