Ogłoszenia i komunikaty

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uprzejmie informuje, iż wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (ul. 3 Maja 2) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30 listopada 2022 r. 

Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 18 267 55 73

Poniżej link do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf


Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się  XXXV SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

 
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:
     a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
     b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości  – stan na 31.12.2021 r. i I półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia   Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.09.2022 r.

Dnia 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
11. Informacja nt. aktualnej sytuacji w Spółce Wodociągi Jordanowskie dot. Inwestycji wodno-kanalizacyjnej.
12. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
13. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 19.09.2022 r.

Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. w spawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, wprowadzonego uchwałą nr XII/96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w zakresie rozdziału 8 dotyczącego zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2022 r.

Dnia 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta.
  • Kontrola:

a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości,

– stan na 31.12.2021 r. i  I półrocze 2022 r.

  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.09.2022 r.

Podkategorie