Ogłoszenia i komunikaty

Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i finansów

Dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Nie wypalaj traw

Szanowni Mieszkańcy, apeluję o rozwagę i przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione.  Wobec osób nieprzestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być stosowane środki egzekucji karno–administracyjnej. W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, podlega karze aresztu lub grzywny. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Zanim ktoś zacznie wypalać trawę, powinien zastanowić się,  czy przez bezmyślność nie narazi życia swojego i innych. Pożary traw powodują również ogromne spustoszenie dla flory i fauny.

APELUJEMY O ROZSĄDEK!!!

Konkurs na mural

Zarządzenie nr 18/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 06.04.2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 919 i nast.  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Zarządza się ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego, który zostanie wykonany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa.

§2

Przyjmuje się Regulamin konkursu na wykonanie projektu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

 1. Dla potrzeb przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
  1. Jan Hanusiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie – przewodniczący Komisji,
  2. Piotr Pudo – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej  UMJ – zastępca przewodniczącego Komisji,
  3. Jadwiga Frątczak-Mróz  – Radna Rady Miasta Jordanowa,
  4. Stanisław Bednarz – Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej”,
  5. Janina Filipek  – Członek Stowarzyszenia „Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej”.
 3. Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.
 4. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Konkursowej zapewnia Urząd Miasta Jordanowa.
 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 6. Za prace Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest przewodniczący.
 7. Posiedzenia Komisji Konkursowej zwołuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
 8. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub zastępca, a członkowie swoją obecność potwierdzają na każdym posiedzeniu na liście obecności.
 9. Komisja Konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
 10. Ustalenia Komisji Konkursowej są przedstawiane Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§5

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2021

Regulamin konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego, który zostanie wykonany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa

I. Organizator i przedmiot konkursu.

 1. Miasto Jordanów, 34-240 ul. Rynek 1, zwane dalej Organizatorem, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa P. Andrzeja Malczewskiego ogłasza konkurs na przygotowanie projektu muralu ściennego, który zostanie wykonany na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na jednej  ze ścian budynku znajdującego się  w Jordanowie przy ul. 3 Maja (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
 3. Organizator nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki projektantowi, niemniej jednak Jordanów jest miastem z bogata historią i tradycją, więc istotnym elementem projektowanego muralu o charakterze obligatoryjnym jest to, aby w projekcie znalazły się herby miasta (historyczny i  współczesny zał. nr 2),  oraz nie mniej niż trzy pozycje z zaproponowanych elementów o  tematyce inspirowanej historią miasta czyli: zabytkowe budynki na jednym z pocieni miasta – stary Jordanów (załącznik nr 3), wojenny Jordanów (załącznik nr 4), wjazd pociągu parowego do Jordanowa (załącznik nr 5), motyw OSP Jordanów (załącznik nr 6). W trójkącie na samej górze winien znaleźć się wizerunek Matki Bożej Trudnego Zawierzenia (załącznik nr 7). Całość winna być  spójna z otoczeniem w jakim powstanie mural.
 4. Mural zlokalizowany na ścianie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie ma być wizytówką miasta ponieważ będzie on widoczny ze znacznej odległości przy wyjeździe z Rynku. Wymiary ściany  są następujące: przekrój prostokątny  o  wymiarach wysokość 12 m i szerokość 10 m. Fotografię obiektu zawiera załącznik nr. 1 do Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa.

 1.  Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkałych w Polsce.
 2.  Prace mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3.  Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu przez osobę/osoby zgłaszające się do konkursu.
 4.  Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami konkursu wykonał zgłoszony projekt oraz, że posiada prawa autorskie do nadesłanego projektu i że nie narusza on praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć własnoręcznie podpisane przez uczestnika oświadczenie stanowiące załącznik nr 9. Jeżeli projekt został wykonany przez kilka osób, konieczne jest złożenie niniejszego oświadczenia przez wszystkie osoby będące twórcami projektu. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność  względem osób trzecich i Organizatora, jeżeli niniejsze oświadczenie zostanie złożone niezgodnie z prawdą.
 5. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami i opłatami.
 6. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg ogólnopolski.
 7. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną.
 8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi Uczestnikom.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz złożenie własnoręcznie podpisanej przez uczestnika/uczestników konkursu Karty Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu.

III. Zgłoszenie do konkursu na projekt.

 1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym  oraz  wydruk papierowy projektu w formacie A4  oraz wizualizację muralu na ścianie.
 2. Projekt można składać na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w formacie jpg lub pdf wraz
  z wydrukiem na papierze. Rozdzielczość min. 300 DPI. Projekt powinien mieć charakter kolorowy, odwzorowujący rzeczywiste barwy muralu.                                        
 3. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do miejsca, w którym powstanie mural.                                                 
 4. Termin i adres nadsyłania prac:
 5. Prace zawierające projekt muralu wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną przez uczestnika/uczestników konkursu Kartą Zgłoszeniową (załącznik nr 8 do Regulaminu) w zaklejonej kopercie można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub przesyłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Jordanowa
  Rynek 1
  34-240  Jordanów
  z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs na projekt muralu na obiekcie położonym na terenie Miasta Jordanowa” w nieprzekraczalnym  terminie do 30.04.2021r. do godz. 14.00.Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.
 6. Zgłaszane projekty nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp. , propagujących przemoc i godzących w dobre obyczaje.

IV. Sposób oceniania prac.

 1. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa. Jeżeli złożony wniosek o udział w konkursie nie spełnia kryteriów formalnych określonych niniejszym regulaminem, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
 2. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszonych projektów kierować się będzie  następującymi kryteriami:
  • spełnieniem wymogów określonych Regulaminem konkursu,
  • ogólnymi cechami projektu, takimi jak : nowoczesność, wygląd, estetyka, zastosowana technika i tematyka, brak negatywnych skojarzeń ,
  • oryginalność i pomysłowość .
 3. Komisja przedstawia protokół oceny Burmistrzowi Miasta, który ostatecznie decyduje o wyborze zwycięskiego projektu, biorąc pod uwagę wyniki dokonanej przez Komisję oceny prac. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta w niniejszym zakresie nie przysługuje odwołanie i jest ono ostateczne.

V. Nagrody.

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator. Nagroda zostanie przyznana twórcy/twórcom wyłącznie jednego projektu zgłoszonego w konkursie.
 2. Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną  w wysokości 1500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych)  
 3. W przypadku, gdy zwycięski projekt został wykonany przez więcej niż jedną osobę, kwota określona w punkcie 2 powyżej podlega podziałowi pomiędzy jego wszystkich twórców w równej wysokości.
 4. Warunkiem otrzymania przez zwycięzcę/zwycięzców konkursu nagrody pieniężnej jest zawarcie  przez wszystkich twórców zwycięskiego projektu z Organizatorem umowy, której przedmiotem będzie  przeniesienie autorskich  praw majątkowych do projektu na rzecz Organizatora w ramach nagrody określonej w punkcie 2 powyżej, bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy utworu wszystkimi technikami znanymi w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak również realizacji projektu dowolną techniką na ścianie budynku znajdującego się w Jordanowie przy ul. 3 Maja,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia osobom trzecim oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit.b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie.
 5. W ramach powyżej umowy, zwycięzca/zwycięzcy konkursu przeniesie/przeniosą na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, jak również udzielą Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich opracowań, zmian i przeróbek w projekcie i rozporządzania nimi oraz do powierzania takich czynności osobom trzecim, w tym również do wykorzystywania utworu w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
 6. W przypadku odmowy zawarcia umowy określonej w punkcie 4 powyżej, Burmistrz Miasta Jordanowa wytypuje inny projekt do nagrody, o której mowa w punkcie 2 powyżej.

 VI. Wyniki konkursu.

 1. Wyniki konkursu i informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości  na oficjalnej stronie Organizatora - www.jordanow.pl  oraz innych dostępnych dla organizatora kanałach informacji w terminie do 14 dni od zakończenia oceny projektów.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany dodatkowo o wynikach konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownie (zgodnie z danymi teleadresowymi wyszczególnionymi w Karcie zgłoszenia) w terminie 10 dni od zakończenia oceny projektów.
 3. Z autorem/autorami wybranego projektu zostanie podpisana umowa o przeniesienie praw autorskich  na Organizatora, zgodnie z postanowieniami punktu 4 działu V niniejszego regulaminu Autor/autorzy zwycięskiego projektu zobowiązują się zawrzeć niniejszą umowę w terminie do dnia 28.05.2021 r.

VII. Harmonogram konkursu .

 1. Ogłoszenie konkursu na projekt muralu:  06.04.2021 r.
 2. Przyjmowanie prac konkursowych: 06.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
 3. Ocena prac przez Komisję Konkursową : 04.05.2021 r. – 07.05.2021 r.
 4. Przekazanie  informacji Laureatowi do 17.05.2021 r.
 5. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu do 21.05.2021 r.

Powyższy harmonogram ma charakter wyłącznie szacunkowy, a określone w nim terminy mogą ulec zmianie.

VIII. Unieważnienie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

 • gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 • gdy żadna z dostarczonych prac nie spełni warunków Regulaminu,
 • niezadowalającego poziomu artystycznego oraz tematycznego prac konkursowych,
 • sytuacji niezależnych od Organizatora.

IX. Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich, w tym praw autorskich. (załącznik nr. 9)
 2. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od  wad prawnych. Uczestnicy niniejszego konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania projektów zgłoszonych przez uczestników niniejszego konkursu jako ich własnych.
 3. Laureat konkursu przeniesie na Organizatora  autorskie majątkowe prawa do projektu na polach eksploatacji i warunkach wyszczególnionych w punkcie 4 działu V niniejszego regulaminu  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu nastąpi bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i co do ilości  egzemplarzy.
 4. Z chwila przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu uczestnik zobowiąże się wobec Organizatora do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych.

X. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu, dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/ UW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L z 2016 r. nr 119, str. 1 z pózn. zm.)

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem  można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom udziału w Konkursie, przeprowadzenia procedury konkursowej, oceny zgłoszonych projektów, wytypowania zwycięzcy konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w Konkursie. W przypadku Zwycięzcy Konkursu, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu wydania Nagrody, podjęcia kontaktu ze zwycięzcą konkursu i poinformowania go o przyznaniu nagrody,  zawarcia umowy dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko) zwycięzcy konkursu zostaną również opublikowane na oficjalnej stronie Organizatora - www.jordanow.pl oraz innych dostępnych dla Organizatora kanałach informacji
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 10 do Regulaminu.
 4. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, członkowie komisji dokonującej oceny zgłoszonych w konkursie wniosków, Burmistrz Miasta Jordanowa, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz brakiem rozpatrzenia złożonego projektu 
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 9. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych - Panią Magdalenę Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator konkursu na projekt  muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

XII. Kontakt.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów ul. Rynek 1 – tel. 18/26 91-700 oraz na stronie Organizatora  www.jordanow.pl.

Osobą uprawnioną do porozumienia się z uczestnikami konkursu w imieniu Organizatora jest Piotr Pudo –  Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Jordanowa e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:

 

 

 

Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, miłość, odrodzenie życia składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju oraz pogodnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem i wzmocni siły potrzebne do zmagań z codziennymi wyzwaniami.