Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o dniu wolnym od pracy

Urząd Miasta Jordanowa, informuje, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 58/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 15.12.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1372, 1834.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§ 2.Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przypomnienie o usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych

Urząd Miasta przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 Listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, - w okresie zimowym należy niezwłocznie usuwać z budynków i ich części sople, nawisy śnieżne stwarzające zagrożenie dla przechodniów oraz odśnieżać i posypywać chodniki położone wzdłuż posesji.

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  07.12.2021 r.

posiedzenie Komisji Oświaty

Dnia 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.30 w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,
w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2022 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.12.2021 r.

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) odbędzie się
 posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  07.12.2021 r.