ogłoszenia i komunikaty

Dnia 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
    8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
   12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jordanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów–Mąkacz–Bystra od km 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowości Jordanów i Bystra Podhalańska ”
   13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1669K ul. Kolejowa w Jordanowie na odc. ok. 1170 m (odc. od DK28 do ul. Nad Skawą)”.
   14. Omówienie zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
   15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi.
   16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych.
   17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
   18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/346/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
   19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa za rok 2022.
   20. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
   21. Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2023 r.


Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z odbywającym się
Kiermaszem Wielkanocnym w dniu 26 marca 2023r.  plac naprzeciwko sklepu ogrodniczego
będzie zamknięty dla pojazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
   3. Prezentacja działalności ZHP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2022 r.
   4. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2022 r.
   5. Informacja na temat działalności Chóru Bel Canto oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   6. Informacja na temat działalności Orkiestry Dętej OSP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  15.03.2023 r.

Dnia 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.03.2023 r.

Dnia 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10,

odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2022.
    3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  09.03.2023 r.