Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr  8/2023
 Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia  24  stycznia 2023r.

 w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz.40) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej położonej na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznej szkoły podstawowej obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/214/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Do pobrania:

1. Harmonogram rekrutacji (doc 34kb)
2. Uchwała RM Jordanowa (pdf 104 kb)

Zarządzenie Nr  7 /2023
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia    24  stycznia 2023r.

 w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2023/2024 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

 Podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/215/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
1. Harmonogram rekrutacji (doc 54kb)
2. Uchwała RM Jordanowa (pdf 115kb)

Zarządzenie Nr 2/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 12.01.2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                       
            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                                   Burmistrz Miasta Jordanowa 
                                                                                        Andrzej Malczewski


Do pobrania:
Wykaz  (pdf 320kb)

Informujemy, iż w dniu 30.12.2022 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie czynny do godziny 10:30.
W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta Jordanowa Pan Andrzej Malczewski wraz z Radną Województwa Małopolskiego Panią Danutą Kawa dokonali w dniu 2 grudnia br. przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie zakupionych przedmiotów w ramach konkursu „Małopolskie OSP”.

Koszt zakupu pralnico-wirówki i suszarki bębnowej wyniósł 28 145,00 zł, z czego Miasto Jordanów pokryło 20 000,00 zł, a 8 145,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Województwo Małopolskie.

Zakup pralnico-wirówki wraz z suszarką ubrań ochronnych ma  zabezpieczać strażaków ratowników biorących udział w działaniach bojowych OSP Jordanów przed działaniem środków niebezpiecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

IMG20221202151722

IMG20221202151736

IMG20221202151812

malopolska

 

 

Podkategorie