ogłoszenia i komunikaty

Miasto Jordanów, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż domowych magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji fotowoltaicznych. Przewidywany poziom dofinansowania to maksymalnie 85%.

W dniu 19.06.2024 o godzinie 17:00 na terenie Miasta Jordanów - sala widowiskowa Domu Strażaka, ul. Mickiewicza 1 odbedzie się spotkanie informacyjne, na którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa.

Zapisy do projektu będą możliwe do 28.06.2024r. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. DOEKO Group - 12 446 42 97.

Ankieta-magazyn energii

INFORMACJA !!!

Urząd Miasta Jordanowa  informuje, że rozpoczyna kontrole  w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontrola dotyczyć będzie w szczególności :

1 ) szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe,

2) sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych ( zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków)

3) posiadania przez właściciela umowy na opróżnianie zbiornika,

4) częstotliwości opróżniania,

5) daty ostatniego wywozu nieczystości (dowody uiszczenia opłat za usługę).

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

AGP.6845.3.2024                                                                                                                                                                                                                                                                     Jordanów, dnia: 11.06.2024 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na najem lokalu nr 3 położonego w budynku wielomieszkaniowym w Jordanowie przy ul. Słowackiego 2 o powierzchni 49,00 m2.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

lokalu

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Cena

wywoławcza

najmu

termin najmu

Zasady aktualizacji opłat

Termin wnoszenia

opłat

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Jordanów

ul. Słowackiego 2

na działce nr 5841/5

objęta księgą wieczystą nr

KR1B/00040320/2

49,00 m2

lokal położony w budynku wielomieszkaniowym Jordanowie przy

ul. Słowackiego 2

teren zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej

MW2

po rozstrzygnięciu przetargu

1200,00 zł

miesięcznie

+23%VAT

do dnia 30.06.2027r  od dnia

zawarcia umowy

coroczna

raz w

miesiącu

najem  z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny

 

Warunki przetargu:

 • Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu po uzgodnieniu telefonicznym w terminie od 17.06.2024 r. do 28.06.2024 r. w godz. 10:00-12:00.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 • Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 14:00.
 • Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 • Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 • Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie: 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 • Nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 5841/5 w Jordanowie przy Słowackiego 2, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00040320/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.                                                 
 • W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni łącznej 49,00 m2
 • Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną oraz c.o. elektryczne.
 • Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta Jordanowa przy ul. Słowackiego,
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne o symbolu z planu MW2.
 • Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 • Lokal powinien być wykorzystywany do jako lokal mieszkalny.
 • Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 • Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2027 r.
 • Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 • W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, Najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemca nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu mieszkalnego.
 • Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Projekt umowy najmu

Zarządzenie Nr 56/2024 

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 28.05.2024 r.

 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 Radzie Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 

RAPORT O STANIE MIASTA JORDANOWA ZA ROK 2023 err.pdf

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z obchodami Dnia Dziecka  w dniu 2 czerwca  plac parkingowy za Urzędem Miasta bardzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.