Ogłoszenia i komunikaty

Loteria szczepieniowa

Milion złotych i samochody hybrydowe do wygrania w finale loterii Narodowego Programu Szczepień, ale będą także „nagrody natychmiastowe”.

Minister Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że 1 lipca ruszy loteria, zachęcająca Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. Ma być realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

W ramach loterii przewidziane są tzw. nagrody natychmiastowe - to znaczy, że co 2000. jej uczestnik otrzyma 500 zł. Co tydzień będą z kolei losowane dwie nagrody wysokości 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery.

Co miesiąc wylosowani zostaną dwaj uczestnicy, którzy otrzymają 100 tys. zł. W wielkim finale możliwe będzie wygranie dwóch nagród po milion złotych każda i samochodów hybrydowych.

"Ci, którzy już się zaszczepili, też będą mogli brać udział w tej loterii, więc nikt nie zostanie wykluczony" - zapewnił minister Dworczyk.

Więcej szczegółów w sprawie loterii ma być znanych w połowie czerwca. "Za dwa tygodnie wspólnie z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładne założenia programu" - poinformował szef KPRM. Jak dodał, formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządów.

Wyłączenia wody ul. Mickiewicza

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 25 i 26.05.2021  w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu prowadzonych prac na sieci  wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 106

Za utrudnienia przepraszamy

Oświadczenie burmistrza

Przy podziale administracyjnym Miasta została podpisana umowa użyczenia dotycząca budynku „Rynek 2” (22.04.1992r.), na podstawie której do nieodpłatnego  używania Gminie Jordanów została oddana część pomieszczeń na potrzeby statutowe działalności Gminy.

W § 7 umowy użyczenia Gmina zobowiązała się do  dokonywania wszelkich napraw, remontów bieżących i kapitalnych jakie okażą się w czasie trwania umowy.

W dniu 05.06.2000.r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu na wniosek Miasta została zawarta ugoda, na mocy której Gminie Jordanów pozostawiono w użyczeniu wyłącznie pomieszczenia pierwszego piętra oraz poddasza nieodpłatnie na czas określony - do czasu istnienia Gminy Jordanów, zaś pozostała część pomieszczeń wydanych na podstawie umowy użyczenia w 1992r. wróciła do Miasta. W pkt 7 ugody ustalono, że Miasto Jordanów zobowiązuje się do wykonywania remontów kapitalnych od  01.01.2000r. Wynikiem ugody
w dniu 30.06.2000r. zawarto nową umowę użyczenia.

Jednocześnie w 2014 r. Gmina Jordanów dokonała zakupu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy.  

Niezależnie od powyższego w dniu 15.02.2017r. Uchwałą Rady Miasta Jordanowa przyjęto Program Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2022. Wspomniany program został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO dla Małopolski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach programu operacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Miasto złożyło wniosek (Tytuł projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców-modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku2 wraz renowacją plant jordanowskich).

W dniu 16.10.2018 r. w związku z rozpoczętą inwestycją j/w Miasto wezwało Gminę do zwrotu pomieszczeń przy ul. Rynek 2. Aby nie wchodzić w spór z Gminą Jordanów i nie utracić dofinansowania w dniu 19.12.2018.r. podpisano porozumienie w którym zawarte było, że Gmina Jordanów opuści lokale stanowiące przedmiot umowy użyczenia do dnia 19.12.2018.r. na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. W zamian, Miasto Jordanów  na podstawie nowej umowy dzierżawy wynajmie pomieszczenia na ul. Piłsudskiego 25 (Biblioteka Miejska) w terminie 6 miesięcy od podpisania porozumienia. Również w grudniu 2018r. w toku prac budowlanych zostały odkryte polichromie w w\w budynku i decyzją Konserwatora Zabytków Miasto podjęło starania o wpis odkrytych polichromii do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Decyzja w tym zakresie została wydana w maju 2019r.
W związku z tym odkryciem pierwotna koncepcja jak i termin realizacji inwestycji uległy zmianie na co wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca. O tym fakcie Miasto poinformowało  Gminę Jordanów.

Należy zaznaczyć, że Gmina Jordanów podejmowała nieskutecznie działania mające na celu niewydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Rynek 2 zarówno na etapie organu I instancji (Starostwo Powiatowe) jak i wnosząc odwołanie do Wojewody. Takie działania mogły spowodować wstrzymanie inwestycji i narazić Miasto na utratę środków unijnych.

Mimo kilku pism oraz spotkań Gmina Jordanów uchylała się od ustosunkowania się co do zmiany terminu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 25. Podejmowane przez Miasto próby porozumienia z Gminą nie odniosły skutku, zaś Gmina złożyła pozew przeciwko Miastu o zapłatę rekompensaty za niemożność korzystania
z przedmiotu użyczenia .

Budynek „Rynek 2” nie jest własnością prywatną. Jest i pozostaje wyłączną własnością Miasta Jordanów. Z działań statutowych i wydarzeń kulturalnych które będą się w nim odbywać  mogą korzystać również mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy inni goście.  Zaś o słuszności pozwu Gminy przeciwko Miastu zdecyduje sąd.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Komisja przestrzegania prawa

Dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Informacja o nowopowstałym batalionie

Rozpoczął się proces formowania 112 batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Szeregi zasilają już pierwsi żołnierze. Batalion stacjonował będzie w kompleksie koszarowym na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Lokalizacja

Do Małopolskiej Brygady dołączy kolejny batalion lekkiej piechoty. Powstaje on w stolicy subregionu Małopolski Zachodniej. Stałym miejscem dyslokacji  pododdziału będzie kompleks koszarowy na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Obszar odpowiedzialności batalionu to zachodnio-południowe powiaty województwa małopolskiego. Batalion lekkiej piechoty w Oświęcimiu jest drugim w strukturach małopolskiej brygady i po pełnym ukompletowaniu będzie liczył około 700 żołnierzy.

Formowanie

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” rozpoczęła proces formowania  w styczniu 2018 r.W podkrakowskiej Rząsce mieści się jej dowództwo, sztab, kompania dowodzenia, kompania logistyczna oraz grupa zabezpieczenia medycznego. Latem 2018 r. pierwsi żołnierze Obrony Terytorialnej zasilili 111 batalion lekkiej piechoty w Rząsce. Obecnie w 11 MBOT służy ponad 900 żołnierzy.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

            Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie lub zgłosić swój akces poprzez dedykowaną stronę internetową www.zostanzolnierzem.pl

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.wojsko-polskie.pl/11bot
www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

przysiega wojskowa w 4wmbot