ogłoszenia i komunikaty

Dnia 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Informacja nt. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
   3. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”. 
   5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.05.2023 r.

Dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00,

 w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:    

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
    3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  30.05.2023 r.


Dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 
odbędzie się posiedzenie


Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Rozpatrzenie:
       a) sprawozdania finansowego za rok 2022,
       b) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
       c) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
    3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    4. Sprawy bieżące.


Zarządzenie Nr 22/2023 
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 25.05.2023 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 Radzie Miasta Jordanowa

            Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Jordanowa 
Andrzej Malczewski
Załącznik: Raport o stanie Miasta za 2022r. (pdf, 2.4MB)

Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

                      Na podstawie art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1999 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 1990 r. ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r.  w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990 r. nr 30, poz. 235), sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 2466/3  położonej w obrębie Jordanów, Miasto Jordanów.

Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności do ww. działki przez Miasto Jordanów.
Karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 26.05.2022 r. do dnia 27.06.2023 r. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XLI/372/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa – pokój nr 4A.

                                                                                                    Komisja inwentaryzacyjna           


Załączniki:

1. karta inwentaryzacyjna nieruchomości (pdf 53KB)
2. mapa dz.2466/3 ob. Jordanów. (pdf 83KB)