Ogłoszenia i komunikaty

Ankieta

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem  Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących tej problematyki w Naszym Mieście.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku. Bardzo prosimy osoby pełnoletnie o wypełnienie ankiety z linku poniżej.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
Diagnoza przemoc - mieszkańcy -portal będzie aktywny do 10 września 2021r
Diagnoza przemoc - mieszkańcy : https://jordanowprzemoc.webankieta.pl/

Oświadczenie Burmistrza

W związku z pojawiającymi się w sieci informacjami dotyczącymi postanowienia nr 118/2021 wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej z dnia 26.08.2021r. mogącymi wprowadzać w błąd informuję, że postanowienie to zostało wydane w toczącym się postępowaniu legalizacyjnym zaś opłata w wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) została nałożona na Inwestora tj. Miasto Jordanów. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty Miasto posiada stosowne zabezpieczenie zapłaty tej kwoty, wobec czego nie będzie ona obciążała budżetu Miasta.

Strony postępowania, tj. właściciele wymienionych działek są zawiadamiani o toczącym się postępowaniu. W celu usunięcia pojawiających się wątpliwości informuję, że opłata legalizacyjna nie została nałożona na te strony tylko na Inwestora.

Jednocześnie z uwagi na trwające postępowanie przed właściwymi organami Burmistrz nie udziela w przedmiotowej sprawie informacji.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Miasta Jordanowa zostanie przeprowadzona w dniach 30.09.2021r. – 01.10.2021r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego /ul. płk T. Semika/ w Suchej Beskidzkiej. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 8.10.2021r. a dzień rezerwowy wskazany jest na 11.10.2021r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Burmistrza wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2002 roku,
  • urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /np. prawo jazdy/,

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Lista kandydatów spełniających wymagania

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Piotr Pudo

Jordanów

2.

Grzegorz Kordiak

Wąsosz

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Ankieta oferta kulturalna

Szanowni Mieszkańcy Jordanowa !

Aby udoskonalić ofertę kulturalną Miasta Jordanowa i dostosować ją do Państwa potrzeb i oczekiwań, przygotowaliśmy krótką ankietę, która pozwoli nam dowiedzieć się, jak oceniają Państwo obecną ofertę kulturalną oraz w jakim kierunku powinna być rozwijana oferta Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież od lat 13. Rodziców młodszych dzieci prosimy o uwzględnienie potrzeb dzieci w swoich ankietach. W dalszej części badania zaprosimy chętne osoby na wywiady grupowe, by pogłębić wnioski z przeprowadzonej analizy. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!

https://www.survio.com/survey/d/L4H6E5X8C9Y3C3U4X