Ogłoszenia i komunikaty

Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i finansów

Dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
  2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myślenicach - tel.: (12) 272-08-19

 

 

Informacja zieleń miejska

Uprzejmie informuję, iż za utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz zieleń miejską jest odpowiedzialna Spółka Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o. W sprawach bezpośrednio związanych z w/w czynnościami proszę o kontakt telefoniczny: 18 26 75 389 w godzinach pracy Spółki.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Porozienie WOT

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) z Krakowa podpisała porozumienie w sprawie współdziałania z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Krakowie. Przed żołnierzami pełniącymi terytorialną służbę wojskową czekają nowe możliwości i wyzwania szkoleniowe.

Porozumienie

W środę 5 maja 2021 r. Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ podpisał porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania pomiędzy małopolską Brygadą, a KW PSP Krakowie reprezentowaną przez st. bryg. mgr inż. Piotra FILIPKA. Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości dla każdej ze stron
i pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań szkoleniowo – organizacyjnych.

Porozumienie reguluje formy współdziałania i pozwala na organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego, wymianę doświadczeń oraz udostępnianie baz szkoleniowych. Ponadto dokument uregulował zasady współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, a także prowadzenia akcji poszukiwawczych. Nowe możliwości szkoleniowe otwierają dla Brygady kolejne sposoby realizacji zadań z obszaru reagowania kryzysowego.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

Moment podpisania porozumienia

Unieważnienie konkursu na mural

Zarządzenie nr 20/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 06.05.2021 r. 

w sprawie: unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu muralu ściennego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), zarządzam co następuje:

§ 1 Unieważnia się ogłoszony Zarządzeniem nr 18/2021 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 06.04.2021 r. konkurs na przygotowanie projektu muralu ściennego.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski