ogłoszenia i komunikaty

Burmistrz Miasta Jordanowa Pan Andrzej Malczewski wraz z Radną Województwa Małopolskiego Panią Danutą Kawa dokonali w dniu 2 grudnia br. przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie zakupionych przedmiotów w ramach konkursu „Małopolskie OSP”.

Koszt zakupu pralnico-wirówki i suszarki bębnowej wyniósł 28 145,00 zł, z czego Miasto Jordanów pokryło 20 000,00 zł, a 8 145,00 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Województwo Małopolskie.

Zakup pralnico-wirówki wraz z suszarką ubrań ochronnych ma  zabezpieczać strażaków ratowników biorących udział w działaniach bojowych OSP Jordanów przed działaniem środków niebezpiecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

IMG20221202151722

IMG20221202151736

IMG20221202151812

malopolska

 

 

AGP.6845.3.2022                                                                                                                                                                                                 Jordanów, dnia: 12.12.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę 7 nieruchomości  oznaczonych jako działki ewid. nr 2166/45, 2166/46, 2166.47, 2166/48, 2166/55, 2166/56, 2166/58, 2166/61 położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika


1.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/45
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza  dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 10:00


2.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/46
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza  dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 10:15

3.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/47
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 10:30

4.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/48
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 10:45


5.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/55
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 11:00


6.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/56
Powierzchnia działki w m²:   32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 11:15

7.
Oznaczenie  nieruchomości : 2166/58; 2166/61
Powierzchnia działki w m²:   8 , 24  Razem: 32
Opis nieruchomości:  działka położona w Jordanowie przy ul. Kopernika

Przeznaczenie w planie miejscowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej
Termin zagospodarowania nieruchomości: po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy dzierżawy
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości - cel dzierżawy:  dzierżawa do 10 lat z przeznaczeniem pod miejsce postojowe

Cena wywoławcza dzierżawy netto:  96,00 złotych w stosunku miesięcznym
Zasady aktualizacji opłat: coroczna
Termin wnoszenia opłat : raz w miesiącu

Termin przetargu data, godzina: 16.01.2023r. 11:30


Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 16.01.2023 r. od godz. 10:00 do godziny 11:30 zgodnie z powyższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1,
  pokój nr 10.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu na dana działkę wynosi: 20,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa   
  nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 12.01.2023 r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacać podając nr działki którego dotyczy wpłata.   
 3. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 4. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 7. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 
Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości zlokalizowane są w Jordanowie przy ul. Kopernika, objęte księgami wieczystymi  KW nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana pod miejsce postojowe
 2. Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego za co najmniej dwa pełne okresy płatności.


Burmistrz Miasta Jordanowa
  Andrzej Malczewski

 AGP.6845.2.2022                                                                                                                                                                                    Jordanów, dnia: 12.12.2022 r.


Burmistrz Miasta Jordanowa
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .

Oznaczenie nieruchomości:      Działki nr 5862/1 i 5863 KR1B/00034690/1
Powierzchnia nieruchomości:   37,15 m2

Opis nieruchomości:                 
Lokal nr 21,Jordanów ul. Piłsudskiego 1 lokal po kapitalnym remoncie - zdjęcia pomieszczeń 
Przeznaczenie w planie miejscowym:  
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2
Termin zagospodarowania nieruchomości: 
Po rozstrzygnięciu przetargu
Cena wywoławcza najmu:        
1000,00 zł miesięcznie +23%VAT

Czas najmu:      
Do 10 lat od dnia zawarcia umowy
Zasady aktualizacji opłat:  
coroczna
Termin wnoszenia opłat:   
raz w miesiącu
Informacje o przeznaczeniu nieruchomości: 
Najem z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny

Warunki przetargu:

 1. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 02.01.2023 r. -  06.01.2023 r. w godz. 10:00-14:00.
 2. Przetarg odbędzie się  w dniu 16.01.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 14:00.    
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2
  2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.     

       3. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
       4. Lokal wyposażony jest w armaturę łazienkową, natomiast  w kuchni znajdują się szafki oraz sprzęt AGD. 
       5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
       6. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 8. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 9. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 10. Wzór umowy najmu oraz dokumentacja zdjęciowa lokalu dostępne są do wglądu na stronie internetowej: jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                                                                                           Burmistrz Miasta Jordanowa
                                                                                                           Andrzej Malczewski

  Do pobrania:
  Umowa najmu (doc 47kB)


  IMG 20221209 141314

  IMG 20221209 141235

  IMG 20221209 141304

  IMG 20221209 141229

  IMG 20221209 141215

  IMG 20221209 141154

  IMG 20221209 141050

Zarządzenie Nr 70/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 08.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

    § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


    Burmistrz Miasta Jordanowa
  Andrzej Malczewski
Do pobrania:
Wykaz nieruchomości (pdf 328kB)

Zarządzenie Nr 69/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 07.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                      Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/331/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

 
§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

   Burmistrz Miasta Jordanowa  
Andrzej MalczewskiDo pobrania: Wykaz (pdf 332 kB)