ogłoszenia i komunikaty

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

Burmistrz Miasta Jordanowa przypomina o obowiązku zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian mających wpływ na wysokość podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszelkie zmiany polegające na nabyciu gruntu/środka transportu, zbyciu gruntu/środka transportu, zajęciu gruntu/budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłaszać w pok. Nr 3 Urzędu Miasta Jordanowa na odpowiednich formularzach.

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

W związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), nieodpłatna pomoc prawa i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w prywatnych kancelariach adwokackich lub kancelariach radców prawnych.