ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 68/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 06.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Uchwały  Nr XXX/333/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 listopada 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                
    Burmistrz Miasta Jordanowa 
          Andrzej Malczewski

 

 

Do pobrania:
Wykaz (doc 62 kB)
Załącznik do wykazu (pdf, 546 kB)

 

Zarządzenie Nr 67/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 06.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Uchwały  Nr XXX/332/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 listopada 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

   § 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
    § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   Burmistrz Miasta Jordanowa 
                                                                                         Andrzej Malczewski
Do pobrania:
Wykaz (doc, 63 kB)
Załącznik do wykazu (pdf, 575kB)

Dnia 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.30

 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:
      
       1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
       2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2023 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
       3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r.
       4. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  05.12.2022 r.

 Zarządzenie Nr 66/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 05.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          
       Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/321/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego
z a r z ą d z a m, co następuje:

 § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                               

                          Burmistrz Miasta Jordanowa     
                               Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz (doc 60kB)

Dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XXXVII Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa,

 
Porządek obrad sesji:
     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
     3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
     4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
     5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
     6. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2021/2022.
     7. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2021/2022.
     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
     9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
    14. Wolne wnioski i informacje.
    15. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 22.11.2022 r.