Ogłoszenia i komunikaty

Informujemy, iż w dniu 09.06.2023 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.

 W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.
 Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Informacja nt. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
   3. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
   5. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.05.2023 r.

Dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00,

 w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:    

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
    3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  30.05.2023 r.


Dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 
odbędzie się posiedzenie


Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Rozpatrzenie:
       a) sprawozdania finansowego za rok 2022,
       b) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
       c) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
    3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    4. Sprawy bieżące.


Zarządzenie Nr 22/2023 
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 25.05.2023 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 Radzie Miasta Jordanowa

            Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Jordanowa 
Andrzej Malczewski
Załącznik: Raport o stanie Miasta za 2022r. (pdf, 2.4MB)

Podkategorie