Ogłoszenia i komunikaty

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 28.07.2020, z powodu awarii na sieci wodociągowej, nastąpi  przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte budynki przy ulicy Generała Maczka i Rynek. Za utrudnienia przepraszamy.

Jordanów, 27.07.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 6.07.2020 r.

Ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu publicznego składników mienia ruchomego Gminy Miasto Jordanów

 1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
  Miasto Jordanów
  ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
  NIP: 552 15 79 821,REGON: 491893227
  tel. 18 26 91 700; fax 18 26 91 719; email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  1. Oferty należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert – korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
  2. Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
   Miasto Jordanów, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
   Oferta na:
   „Sprzedaż składników mienia ruchomego Gminy Miasta Jordanów”
  3. Termin składania ofert: 14.08.2020 r. do godz.: 10:00 – liczy się data wpływu do tut. Urzędu
  4. Termin otwarcia ofert: 14.08.2020 r. godz. 10:30 – Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. nr 10
  5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w budynku przy ul. Kopernika 13 , 34-240 Jordanów, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta Jordanowa tel. 18 26 91 708
 4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Mienie ruchome Gminy Miasto Jordanów :
  1. 8 szt. Parkometry typ LOCOMAT P-600
  2. Rok produkcji 2011 r. elektronika zmodernizowana w 2016r
  3. posiadają następujące parametry:
   • pobierają monety o nominałach od 10gr do 5 zł
   • drukują bilety
   • obsługa w 3 językach (polski, angielski, niemiecki)
   • własne źródło zasilania aku
   • wydruk raportów kasowych
   • wyjmowany pojemnik na monety
   • wbudowany czytnik kart bezstykowych
   • bezstykowa karta serwisowa
   • własny system alarmowy.
   • części zamienne t. j. drukarki
  4. Uwaga –parkometry nie posiadają kart pamięci oraz akumulatorów
  5. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione powyżej.
 5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Wadium w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) należy wnieść w pieniądzu na numer konta bankowego: 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 Bank Spółdzielczy w Jordanowie z dopiskiem: „Sprzedaż składników mienia ruchomego Gminy Miasta Jordanów”
  2. Wadium powinno zostać wpłacone na konto Organizatora przetargu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2
  3. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni na konto bankowe wskazane w przelewie
  4. Wadium złożone przez Nabywcę przedmiotu sprzedaży zalicza się na poczet ceny
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
  6. Wadium oferenta którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny umownej
 6. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Oferent składający ofertę winien złożyć ofertę z ceną wyższą – oferty złożone w wysokości ceny wywoławczej lub niższej zostaną odrzucone.
 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i być podpisana.
  2. Do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo w sytuacji gdy została ona podpisana przez pełnomocnika
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny
 9. Podstawy odrzucenie oferty:
  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium
  2. Nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu
  3. O odrzuceniu oferty Oferent zostaje poinformowany
 10. Informacje dodatkowe:
  1. Komisja Przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu z Oferentem umowy
  3. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży ani nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży
  4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu
 11. Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Załączniki do pobrania

Zapraszamy na dni otwarte oczyszczalni ścieków w Jordanowie.

Logo sanepid

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatów: suskiego, nowosądeckiego i wadowickiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi przyjęciami okolicznościowymi

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

nie rekomenduje organizacji takich przyjęć

Brak rekomendacji ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia, a nawet życia mieszkańców, jak i osób przybywających do tych regionów, poprzez ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.


Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej apeluje do Mieszkańców i Gości odwiedzających nasz powiat o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego, codziennego życia, o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz o ograniczenie kontaktów społecznych (przyjęcia, zebrania, spotkania, itp.), w tym zachowanie bezpiecznej odległości.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej

Logo Ratusz

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.:

 • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 • W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 • Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw [1]
 • Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 • W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Z uwagi na fakt, iż nie mamy możliwości kontrolowania liczby przebywających osób a także dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu apelujemy do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie i rozwagę by zabawa była bezpieczna dla wszystkich użytkowników.