Jordanów, 25.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe IRG.271.2.6.2022 

pn. Wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054.)

Zamawiający/ Zleceniodawca:

Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:

Urząd Miasta Jordanowa
ul. Rynek 1
Jordanów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku NZOZ „Przychodnia w Jordanowie” ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów. Pochylnia powinna zostać wykonana zgodnie z warunkami technicznymi pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
  • roboty rozbiórkowe
  • wykonanie fundamentów pochylni
  • wykonanie konstrukcji pochylni
  • zagospodarowanie terenu
   Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej w tym w przedmiarze robót stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia 30.09.2022 r.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
  3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
  4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.
  5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
  6. Oferta winna zawierać stawkę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
 4. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Termin złożenia ofert: do dnia 02.06.2022 r. do godz. 11:00.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.
 5. Kryteria wyboru oferty:
  Cena – 100 %
 6. Termin związania ofertą:
  Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. Pozostałe informacje:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. Do negocjacji warunków zamówienia
  2. Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem
  3. Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Osoba do kontaktu: Sekretarz Miasta Piotr Pudo – tel. 18 26 91 700

Załączniki do pobrania (ZIP,1,28MB)