Jordanów, 18.07.2022 r.

Zamawiający:  Miasto Jordanów

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów

NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

IRG.272.2.9.2022 

Unieważnienie prowadzonego postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej -Kręta ścieżka poprzez las  o długości ok. 500 m
na działce ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu  prowadzonym jw formie zapytania ofertowego - dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 na zadanie  pn. wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej -Kręta ścieżka poprzez las  o długości ok. 500 m na działce ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego nie została złożona żadna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego znak IRG.272.2.9.2022  z dnia 7.07.2022 r. Przedłożone przez Wykonawcę materiały nie stanowią oferty.