Jordanów, dnia 17.06.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.3.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest : Budowa chodnika lewostronnego wraz z przebudową odwodnienia pasa drogowego poprzez przebudowę rowu i elementów odwodnienia w ciągu drogi gminnej DG 405513K (ul. Malejowska) w Jordanowie, złożone zostały następujące oferty:

1. Nazwa wykonawcy:
DROGBUD SOBANIAK SP Z O.O. Siedziba: 34-222 Zawoja 1970
Cena oferty: 380 600,01 (zł brutto)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:
72 miesiące

2. Nazwa wykonawcy:
Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
Stanisław Gancarczyk
Siedziba: Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce
Cena oferty: 314 565,18 (zł brutto)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesiące

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 346 100,00 zł brutto (informacje o kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa