Jordanów, dnia 09.07.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu Nr IRG.271.1.2.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.2.2021 Nazwa zadania: Budowa chodnika lewostronnego wraz z przebudową odwodnienia pasa drogowego poprzez przebudowę rowu i elementów odwodnienia w ciągu drogi gminnej DG 405513K (ul. Malejowska) w Jordanowie

 1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
  Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
  Stanisław Gancarczyk
  Siedziba: Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce
 2. Uzasadnienie wyboru:
  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.
 3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Nazwa wykonawcy:
   DROGBUD SOBANIAK SP Z O.O. Siedziba: 34-222 Zawoja 1970
   Cena oferty: 380 600,01 (zł brutto)
   Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesiące
   Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
   - Cena - 49,58 pkt
   - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
   Łączna ilość punktów : 69,58
  2. Nazwa wykonawcy:
   Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
   Stanisław Gancarczyk
   Siedziba: Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce
   Cena oferty: 314 565,18 (zł brutto)
   Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesiące
   Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
   - Cena - 60 pkt
   - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
   Łączna ilość punktów : 100
 4. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 5. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Środki ochrony prawnej
  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski