Jordanów, dnia 09.11.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Nr IRG.271.1.7.2021

Wykonawcy w postępowaniu

Identyfikator postępowania 38bac6ca-8517-4dfd-92ce-915cb0c7b858

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z póżn.zm) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa, złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

Usługowo Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk

Adres siedziby:34-242 Łętownia 378

Adres do korespondencji: 34-242 Łętownia 378

  • Cena oferty:

Brutto: 1 386 795 zł 60 gr słownie : jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy

Netto: 1 284 070 zł 00 gr

Słownie : jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt złotych

  • Kryterium środowiskowe – emisja spalin

Wykonanie przedmiotu zamówieniu przy wykorzystaniu

a) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 4,

b) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6,

c) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 1 387 000,00 zł brutto (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa