Jordanów, dnia 17.11.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.10.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.10.2021 Nazwa zadania: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie

 1. Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,
  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 1  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
   Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
   Stanisław Gancarczyk
   Siedziba: Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce
   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 80 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 
  2. W prowadzonym postępowaniu dla części 1 złożono następujące oferty:
   Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
   Stanisław Gancarczyk
   Siedziba: Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce
   Cena oferty:
   110626,98 ( zł netto) 136 071,19 (zł brutto)
   Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesiące
   Ocena oferty:
   - Cena -  60 pkt
   - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
   Łączna ilość punktów : 80
 2. Część 2  – „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”, 
  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w  część 2  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
   Firma Handlowo-Usługowa Marek Hajdas
   Siedziba: Tenczyn 388, 32-433 Lubień
   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 
  2. W prowadzonym postępowaniu dla części 2 złożono następujące oferty:
   1. Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
    Stanisław Gancarczyk
    Siedziba: Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce
    Cena oferty: 179 601,25 (zł netto) 220 909,54 (zł brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesiące
    Ocena oferty:
    - Cena -  51,48 pkt
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
    Łączna ilość punktów : 71,48
   2. Firma Handlowo-Usługowa Marek Hajdas
    Siedziba: Tenczyn 388, 32-433 Lubień
    Cena oferty: 154104,79 (zł netto)  189 548,89 (zł brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesiące
    Ocena ofert:
    - Cena -  60 pkt
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
    Łączna ilość punktów : 100
 3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Środki ochrony prawnej
 6. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.