Jordanów, dnia 21.03.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

 

miniPortal Identyfikator postępowania:

d9d9efcd-3457-4ad7-bd23-bd165a108326

BZP Identyfikator postępowania:

ocds-148610-b8e937b9-8a63-11ec-9bc1-c2db95d08897

 

                                                                     Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2022

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej, złożone zostały następujące oferty:

Nazwa wykonawcy:

  • BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4  41-923 Bytom

 

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

 

Cena oferty:

999 964,59 zł netto/ słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100

1 229 956,45 zł brutto /słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 45/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

  • PROFES FIRMA RREMONTOWO – BUDOWLANA

RAFAŁ KONIECZNY

34 – 713 SKAWA 79 B

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

 

Cena oferty:

929 739,53 zł netto/słownie złotych : dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 53/100

1 143 579,62 zł brutto /słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 62/100

 

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

Cena oferty:

130 439,82 zł netto /słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 82/100

160 440,98 zł brutto/słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych 98/100

 

          Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

  • Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane

Stanisław Gancarczyk

Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

Cena oferty:

 

159 035,13 zł netto /słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych 13/100

195 613,21 zł brutto/słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 21/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

  • Wojciech Pieróg,

34-220 Maków Podhalański

Grzechynia 650

Zamawiający nie ma możliwości deszyfrowania pliku. Plik został zaszyfrowany kluczem do innego postepowania.

 

  • Firma Handlowo-Usługowa Marek Hajdas

Siedziba: Tenczyn 388, 32-433 Lubień

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

 

Cena oferty:

133 808,90 zł netto /słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych 90/100

164 584,95 zł brutto/słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 95/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

  • NOWATOR SP Z O.O.

34-745 Spytkowice 722 a 

 

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

 

Cena oferty:

860 176,13 zł netto/słownie złotych : osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 13/100

1 058 016,64 zł brutto /słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych 64/100

 

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

 

Cena oferty:

105 375,02 zł netto /słownie złotych: sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100

129 611,27 zł brutto/słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 27/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

  • Sona Piotr Omylak

Siedziba: Lipnica Wielka 111;

34-483 Lipnica Wielka

 

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

 

Cena oferty:

1 060 514,70 zł netto/słownie złotych : jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset czternaście złotych 70/100

1 304 433,08  zł brutto /słownie złotych: jeden milion trzysta cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 08/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 m-cy

 

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

 

Cena oferty:

98 822,44 zł netto /słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 44/100

121 551,60 zł brutto/słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 60/100

 

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 m-cy

 

 

 

 

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

w  Dz. 926    rozdz. 92601    paragrafie   6050 w wys. 1 070 000,00 zł

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej

w Dz.630      rozdz.63003 paragrafie 6050  w wysokości 195 000,00 zł

(informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert).