Jordanów 22.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.7.2022

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  • : Roboty budowlane pn.:
  • Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

 

  • miniPortal Identyfikator postępowania 8c06bdbf-91c1-47a4-8676-1f9672ef428e
  • Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185003/01
  • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 630   rozdz. 63003    paragrafie   6050 w wys. 1 174 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)