Jordanów, dnia 22.06.2022 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

miniPortal Identyfikator postępowania 8c06bdbf-91c1-47a4-8676-1f9672ef428e

Wykonawcy w postępowaniu Nr IRG.271.1.7.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.7.2022, złożone zostały następujące oferty:

Nazwa wykonawcy:

 1. NOWATOR SP Z O.O.
  34-745 Spytkowice 722 a
  Cena oferty:
  1 145 000,00 netto/słownie złotych : jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100
  1 408 350,00  zł brutto /słownie złotych: jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy2.    Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz
 2. 32-400 Myślenice, Słowackiego 30       
  Cena oferty:
  1 223 919,93  netto
  /słownie złotych : jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 93/100
  1 505 421,51 zł brutto /słownie złotych: jeden milion pięćset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 51/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  dz. 630   rozdz. 63003    paragrafie   6050 w wys. 1 174 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)