Jordanów, 22.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO JORDANÓW
NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201
 RGI.271.1.7.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: Ustawy, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie, Identyfikator postępowania miniPortal: 8c06bdbf-91c1-47a4-8676-1f9672ef428e - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 3) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena  lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2  oferty. Oferta z najniższą ceną w kwocie 1 408 350,00  zł brutto (słownie złotych: jeden milion czterysta osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ),  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. –– 1 174 000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa