Jordanów 24.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.5.2022

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  • : Roboty budowlane pn.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

  • miniPortal Identyfikator postępowania bd18ea82-5d45-4587-88e3-54debe5d32d7

                Tryb podstawowy, wariant 1

      3.     Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

              2022/BZP 00200028/01

  • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 700   rozdz. 70005    paragrafie   6050 w wys. 8 131 500,00 zł (środki własne:  813 150,00 zł   promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 7 318 350,00 zł) z podziałem na części :

  • Część 1 - 2 626 700,00 zł brutto ( środki własne : 262 670,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” :2364 030,00 zł)
  • Część 2 - 3 003 500,00  zł brutto( środki własne : 300 350,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 703 150,00 zł)
  • Część 3 - 2 341 800,00  zł brutto ( środki własne:  234 180,00 zł promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 107 620,00 zł
  • Część 4 - 159 500,00 zł brutto( środki własne:  15 950,00  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 143 550,00 zł