Miasto Jordanów
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.9.2022

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IRG.271.1.9.2022 

Nazwa zadania: dotyczy postępowania :  
Wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Poprawa brd  na przejściach dla pieszych w Rejonie Miasta Jordanowa” (Znak: IRG.271.1.9.2022)

Identyfikator postępowania miniPortal: b8b4f1a8-4af8-4bc1-81cc-1d74a5a5f1fe

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

ELDREAM Mariusz Podoba Siedziba: ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 80 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  do ceny  najkorzystniejszej oferty.

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

 ELDREAM Mariusz Podoba
Siedziba: ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

1)     Cena oferty:

netto: 315 200,00 PLN (słownie : trzysta piętnaście tysięcy dwieście 00/100 zł netto

VAT: 72 496,00 zł PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100 zł

brutto: 387 696,00 zł ( słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

 2)     Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  72 mcy

 - Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,

 Łączna ilość punktów : 80,00 

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  1. Zamawiający zamierza zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp
  1. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.