Jordanów, dnia 13.07.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

 

 Identyfikator postępowania

 f8bfc70f-b958-4f9a-b624-c830a2bd4062                     Wykonawcy w postępowaniu      Nr IRG.271.1.11.2022

 

Informacja z Otwarcia Ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych , obejmująca  4 części  :

  1. 1.   Część 1 : 

1)       Budynek Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
2)       Budynek mienia komunalnego – Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów;
3)       Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów;
4)      Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody, ul. Nad Skawą 6, 34-240 Jordanów.

  1. 2.   Część 2 : Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów;
  2. 3.   Część 3 :Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów;
  3. 4.   Część 4 :sprawowanie nadzoru inwestorskiego

                              złożone zostały następujące oferty:

Nazwa wykonawcy:

 1)   PROKON” Andrzej Świerczek
       Siedziba: ul.Kopernika 40
       34-240 Jordanów

      Cena oferty:

netto:219 500PLN (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście pięćset złotych 00/100
VAT  zw - Wykonawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
brutto: 219 500,00 PLN (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście pięćset złotych 00/100

Doświadczenie inspektora: 3 inwestycje

2)   Firma Budowlana Robert Lichosyt
      ul. Przemysłowa 10
      34-200 Sucha Beskidzka

 Część 1 : 

1)      Budynek Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2)      Budynek mienia komunalnego – Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów;

3)      Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów;

4)      Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody, ul. Nad Skawą 6, 34-240 Jordanów.

Cena oferty:  netto: 2 553 372,88 PLN

(słownie złotych dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 88/100

VAT 587 275,76 PLN (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięćbzłotych 76/100

brutto:3 140 648,65 PLN ( słownie złotych: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 65/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy


Część 2 : Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów;

 

Cena oferty: netto:2 299 092,57 PLN (słownie złotych dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100

VAT 528 791,29 PLN (słownie złotych: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100

brutto:2 827 883,86 PLN (słownie złotych : dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 86/100)

 Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

Część 3 : Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów;

Cena oferty:  netto:2 049 206,80 PLN (słownie złotych dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 80/100

VAT 471 317,56 PLN (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 56/100

brutto:2 520 524,36 słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 36/100

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 700   rozdz. 70005    paragrafie   6050 w wys. 8 131 500,00 zł (środki własne:  813 150,00 zł   promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 7 318 350,00 zł) z podziałem na części :

•        Część 1     - 2 626 700,00 zł brutto ( środki własne : 262 670,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” :2364 030,00 zł)

•        Część 2     - 3 003 500,00  zł brutto( środki własne : 300 350,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 703 150,00 zł)

•        Część 3     - 2 341 800,00  zł brutto ( środki własne:  234 180,00 zł promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 107 620,00 zł

•        Część 4     - 159 500,00 zł brutto( środki własne:  15 950,00  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 143 550,00 zł