Unieważnienie prowadzonego postępowania

Zamawiający:  Miasto Jordanów

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów

NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

IRG.272.2.10.2022 

Unieważnienie prowadzonego postępowania

Dotyczy: prowadzonego w formie zapytania ofertowego – zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 pn. wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej -Kręta ścieżka poprzez las  o długości ok. 500 m na działce ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Uzasadnienie unieważnienia - w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty  (1 oferta nie spełniała wymogów prawidłowego złożenia ofert).

Oferta z najniższą ceną w kwocie  95 940,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 ),  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia tj. –– 60 000,00 zł brutto ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) stanowiącą kwotę budżetu obywatelskiego na rok 2022.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.