Jordanów, 5 października 2022r.


Dotyczy: postepowania na zadania pn.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa,

Identyfikator niniejszego postępowania( miniPortal): 1a5610a4-8e7a-41a9-b471-7de578045b61    

W związku omyłkowym zamieszczeniem niewłaściwych dokumentów postępowania tj. SWZ i załączników pod ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym na stronach internetowych Zamawiającego tj.  www.jordanow.pl  oraz  https://bip.malopolska.pl/umjordanow  Zamawiający informuje,  iż cała dokumentacja  prowadzonego postępowania jest zamieszczona
i dostępna od dnia 2.09.2022r. tj. od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
na stronie prowadzonego postępowania tj. miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/

                                                                                                            

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski
2022/S 169-478381
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: MIASTO JORDANÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: PL219
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: JORDANÓW
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Żółtek
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Tel.: +48 182691700
   Faks: +48 182691719

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej  Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

Numer referencyjny: IRG.271.1.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV   90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia   Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z:

1) nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy,
2)Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Jordanów, Małopolska,Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z:

1) nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy,

2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U 2021, poz. 888), zapisami uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, Uchwały Nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz Uchwały Nr XXVI/245/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający i Wykonawca poprowadzą wspólną kampanię informacyjną na terenie Miasta Jordanowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,

2) Na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów,

3) Worki i pojemniki odbierane muszą być oznaczone naklejonymi unikalnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z którego został odebrany worek oraz rodzaj frakcji. Zamawiający prowadzi dystrybucję kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do elektronicznego odczytu kodów podczas zbiórki – zgodnie z programem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego.

3. Charakterystyka Miasta Jordanowa:

1) Powierzchnia: 2 100 ha.

2) Liczba osób zamieszkałych objętych deklaracjami : 4285

3) Mieszkańcy zamieszkują w 1221 budynkach jednorodzinnych (3639 osób) oraz w 11 budynkach wielorodzinnych (646 osób).

4. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:

1) przewidywana roczna ilość odpadów do odebrania od mieszkańców w roku 2023– 1380Mg / rok.

2) ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Mieście Jordanowie oraz oddanych na PSZOK:

a) w 2018 r. -1330,69 Mg,

b) w 2019 -1414,16 Mg,

c) w 2020 -1407,76Mg,

d) w 2021 -1448,72Mg ,

e) w 2022 -1311,00 Mg( średnioroczna na podstawie danych za okres I-VI) , w tym

1. niesegregowane odpady komunalne – 789,00 Mg

2.opakowania z tworzyw sztucznych – 232,76 Mg

3.opakowania ze szkła – 115,6Mg

4.papier i tektura – 29,16 Mg

5.bioodpady – 56,28 Mg

6.odpady wielogabarytowe (PSZOK) – 59,04 Mg

7.zużyte opony (PSZOK) - 14 Mg

8.gruz (PSZOK) – 5,2 Mg

9.zużyte urządzenia (PSZOK) – 9,72 Mg

10.zużyte lekarstwa (PSZOK) – 0,2 Mg

11zużyte lampy (PSZOK)– 0,04 Mg

5. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt powyżej został szczegółowo opisany w załączniku nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, jak również w Załączniku nr 10 Opis funkcjonowania PSZOK.

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z OPZ, opisem funkcjonowania PSZOK, etyką zawodową oraz postanowieniami Projektowanych Postanowień Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe – emisja spalin / Waga: 42

Cena - Waga: 58

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2023

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Szczeg. informacje dotyczące wadiumzawarte są w SWZ w pkt.16. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego naminiPortalu. Klucz publ. niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dost. na miniPortalu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiada:

— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, z tym zastrzeżeniem, że odbiór i zagospodarowanie tych odpadów było wykonywane w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy.

b) posiada co najmniej 3 samochody specjalne (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1100 l.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji określa SWZ wraz z załącznikami w szczególności:

-Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia

-Załącznik nr 10 - Opis funkcjonowania PSZOK

-Załącznik nr 11 - Projektowane Postanowienia Umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/10/2022

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 06/10/2022

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Miasto Jordanów Rynek1,34-240 Jordanów ( siedziba Zamawiającego)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień/wrzesień 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, w tym JEDZ i oświadczenie z załącznika nr 5a do SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) i oświadczenie tego podmiotu z załącznika nr 5b do SWZ;

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) formularz cenowy potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej netto/ brutto (załącznik nr 1a do SWZ).

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1)wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

2) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

3) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy pzp - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

6) Wykaz sprzętu, skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich specyfikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

7) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. URL:
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
lb) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/08/2022


Załączniki do pobrania: zip