Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - Zamawiający

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Jordanów
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 91 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – Informacje Podstawowe

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f4e662-b1f2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019340/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

Sekcja III – Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7f4e662-b1f2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XIII.SPOSÓB
KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja z Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamówienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:   polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z
siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
(więcej Rozdział II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00093088 z dnia 2023-02-13
2023-02-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV – Przedmiot Zamówienia

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont obiektów mostowych oraz remont
i przebudowa dróg gminnych; usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części obejmujące odpowiednio:
Część I -Wykonanie robót budowlanych
1) „Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie w miejscowości
Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
2) „Remont mostu w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich na potoku Strącze nr drogi 5292 w km 0+290 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
3) „Remont mostu w ciągu ul. Malejowskiej na potoku Malejówka nr działki drogowej 5456/1, 5503 w km drogi 0+850 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
4) „Remont mostu do osiedla Zagrody na rzece Skawie w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
5)„Remont drogi gminnej - ul. Hajdówka nr 440517K w km: odc. 1 od 0+000,00 do 0+155,00; odc. 2 od 0+225,00 do 0+455; odc. 3 od 0+750 do 1+255; odc. 4 od 0+155,00 do 0+225,00 położonej na działce nr ewid 3965/10, 5547/3 w miejscowości Jordanów”;
6)„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 5634/1, obręb 0001 Jordanów , Gmina Miasto Jordanów”.

Roboty budowlane:
a) obiekty mostowe:
- roboty pomiarowe i rozbiórkowe
- roboty montażowe pomostu i wyposażenia
- roboty związane z rurociągiem stalowym
- naprawa przyczółków mostu
- roboty na dojazdach do mostu – w 2 fazach połówkowo
- naprawa ściany oporowej od górnej wody str. Prawa
- roboty związane z podparciem dźwigarów i pomostu na czas robót oraz wymianą łożysk
- w 2 fazach połówkowo
- roboty związane z dźwigarami stalowymi mostu
- naprawa przyczółków mostu
- roboty związane z filarami kładki
- naprawa przyczółków kładki
- roboty na dojściach do kładki
- projekt i oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu
b) drogi:
- roboty przygotowawcze
- odwodnienie
- podbudowa i nawierzchnia
- umocnienie korpusu drogi
- roboty wykończeniowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 203 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 72miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 72 miesięcy liczone będzie, jak dla 72miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 48 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 48 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont obiektów mostowych oraz remont
i przebudowa dróg gminnych; usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części obejmujące odpowiednio:

Część II Wykonanie robót budowlanych:
1)„Przebudowa drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna - do TR – do TAPI 440527K położonej na działce nr ewid. 5707/1 w miejscowości Jordanów w km 0+165 – 0+415”;
2)„Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna Nad Las nr 471017K w km od 0+000 – 0+320,00 położonej na działce nr ewid. 5350 w miejscowości Jordanów”;
3)Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K ul. Gen. Maczka – boczna „Targowica pętla” na odcinku od km 0+150 – km 0+291 w miejscowości Jordanów, zlokalizowanego na działkach nr 5426/4, 2052/1, 5342, 2055/2, obręb 0001 Jordanów”;
4) „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 5363 położonej w Jordanowie przy ul. Generała Maczka-bocznej”;
5)„Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K na działkach nr ewid. 5423, 2111/1, 2114, 2115/1, 2115/2, 2116, 2117/1, 2118/1, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125 w miejscowości Jordanów w km 0+000 - 0+233”- II etap;
6)„Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 2149/2, 2149/1, 2148/2, 2147/4, 2148/1, 2147/1 położonej w Jordanowie przy ul. Konopnickiej”;
7)„Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 6049/1, 5840/7, 5841/8, 5842/10 położonej w Jordanowie przy ul. Słowackiego”;

Roboty budowlane:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne i nawierzchniowe
- podbudowa i nawierzchnia
-pobocze drogi
- odwodnienia
- uzupełnienie podbudowy i nawierzchni po wykonaniu odwodnienia
- chodnik dla pieszych
- usuniecie przełomów w konstrukcji nawierzchni
- roboty wykończeniowe
- zjazdy indywidualne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 203 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 72miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 72 miesięcy liczone będzie, jak dla 72miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 48 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 48 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont obiektów mostowych oraz remont
i przebudowa dróg gminnych; usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części obejmujące odpowiednio:

Część III Wykonanie robót budowlanych
1)„Remont drogi na działce nr ewid. 3980/38 – Przemysłowa-boczna w Jordanowie”;
2)„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 6130/2, 6131/2 jedn. ewid.121501_1 Jordanów, obręb 0001 Jordanów”;
3)„Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych na działkach nr ewid. 6044/5, 5826/1, 5825/1, 6044/2, 6041/3, 6044/2, 6041/3, 6044/1, 5824/5 , 5824/1, 6044/3 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika”;
4)„Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5541 położonej w Jordanowie przy ul. Św. Anny”;
5)„Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5533, ul. Jana Pawła w Jordanowie”;
6)„Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 5510/1, 3383/1, 3384/1, 3388/1, 5506 położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza”.

Roboty budowlane:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- podbudowa drogi
- elementy odwodnienia drogi
- przepust drogowy
- mur żelbetowy
- umocnienie skarp płytami ażurowymi
- roboty nawierzchniowe
- nawierzchnia na drodze
- pobocze drogi
- zjazdy indywidualne
- roboty wykończeniowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 203 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 72miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 72 miesięcy liczone będzie, jak dla 72miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 48 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 48 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont obiektów mostowych oraz remont
i przebudowa dróg gminnych; usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części obejmujące odpowiednio:
Część IV – sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach części I-III;
Główny kod CPV :71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
Usługa kod CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego
Usługa kod CPV: 71521000-6 - usługi nadzorowania placu budowy
Usługa kod CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 203 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
(..)
2.1) dla części IV
a. cena - 60%,
b. doświadczenie inspektora – 40%
3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
(...)
3.2. dla części IV:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

2) Doświadczenie inspektora- tj. osoby skierowanej do realizacji zamówienia tej samej którą wykonawca wskaże w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału VIII pkt 2 ppkt 4) dla części IV lit. c ppkt.2) SWZ -
40%:
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium doświadczenie inspektora na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych robót
przez inspektora w specjalności:
- drogowej
Dana usługa nadzoru inwestorskiego będzie brana pod uwagę pod warunkiem, że została zakończona i pozytywnie odebrana.

b) Pod uwagę będzie brane wyłącznie doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowo
c) Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie, na następujących zasadach:
    Doświadczenie inspektora: Przyznane punkty:
- 1 inwestycja 0 pkt
- 2 inwestycje 20 pkt
- 3 inwestycje 40 pkt
d) doświadczenie inspektora należy wykazać w formularzu ofertowym

Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą dla części IV. Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + D
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie inspektora

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie inspektora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Sekcja V - Kwalifikacja wykonawców

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (analogicznie dla części I, II ,III,IV zamówienia).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (analogicznie dla części I,II,III i IV zamówienia).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (analogicznie dla części I,II,III i IV zamówienia)
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
Dla części I:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. remont/przebudowa/budowa obiektu mostowego wartości min. 200 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. remont/przebudowa/budowa drogi wartości min. 300 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
c) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej:
1)1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót/budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierii mostowej
2)1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót/budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej

Dla części II :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. remont/przebudowa/budowa drogi o wartości min. 300 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej:
1) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót/budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej

Dla części III :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. remont/przebudowa/budowa drogi wartości min. 300 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej:
1) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót/budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej
UWAGA: Zamawiający w przypadku wymogu z lit a i b powyżej nie wymaga sumowania powyższego warunku udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia (dotyczy części I-III) .
W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Kierownik budowy (robót) winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dla części IV:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na remoncie/przebudowie/ budowie obiektu mostowego których wartość odebranych robót wyniosła min. 200 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na remoncie/przebudowie/ budowie drogi których wartość odebranych robót wyniosła min. 300 000,00 zł brutto. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
c) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej: następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
1) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii mostowej
2) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej (inspektor wiodący)
W przypadku posiadania przez jedna osobę uprawnień w zakresie inżynierii mostowej i drogowej wystarczające jest wykazanie dysponowania jedną osobą.
Inspektor nadzoru każdej specjalności winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
(zgodnie z Rozdziałem VIII. SWZ Warunki udziału w postępowaniu )

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych( dotyczy części I-III) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6.1.do SWZ; ( dotyczy części I-III)
2) wykaz usług( dotyczy części IV) polegających na nadzorowaniu robót budowlanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (doświadczenie zawodowe, załącznik nr 6.2 do SWZ – wzór),
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;

Sekcja VI - Warunki Zamówienia

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.3.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
dla części I: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części II: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części III: 15 000,00 zł ( słownie piętnaście tysięcy złotych).
dla części IV: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. infrastruktura drogowa” ze wskazaniem numeru części zamówienia na które jest wnoszone wadium.
Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Jordanów.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

Sekcja VII - Projektowane  Postanowienia Umowy

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.
2) Zaliczka będzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp.
3) Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu umowy, która zostanie wypłacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie faktury zaliczkowej.
4) Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazane na fakturze zaliczkowej konto zaliczkę (...)
5) W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie ulega zmianie.
6) Zamawiający będzie żądał zwrotu zaliczki: a) jeżeli wykonawca wykorzysta zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem, b) gdy umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania; c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
7) Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić zaliczkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zwrotu.
8) Wszelkie spory związane z wniesieniem, zwrotem zaliczki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 p.z.p., postanowień niniejszego paragrafu, jak również art.15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.),
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy;
b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:
– przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
– odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
– zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) klęskami żywiołowymi;
d) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie.
2) zmian osobowych:
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;
c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót;
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ (dotyczy osób wobec których wymogi w SWZ były stawiane);
e) powierzenie części zamówienia (...) paragrafie 21 Załącznika nr 8 a do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy oraz o których mowa w paragrafie 10 Załącznika nr 8 b do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie


Sekcja VIII – Procedura

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy pod adresem , https://ezamówienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Sekcja IX  –  Pozostałe Informacje

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części. Części I-III dotyczące robót budowlanych oraz część IV dotycząca sprawowania nadzoru inwestorskiego. Wykonawca może złożyć ofertę ma jedna, dwie lub na wszystkie części dotyczące robót budowlanych( I-III). Jednocześnie wykonawca składający ofertę/ oferty na roboty budowlane nie może złożyć oferty na część IV dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wykonawca składając ofertę na część IV dotyczącą nadzoru inwestorskiego nie może złożyć żadnej oferty na roboty budowlane w niniejszym postępowaniu.Załączniki do pobrania