Ogłoszenie nr 608651-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 1. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 2. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 3. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 4. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
 2. Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
 3. Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  1. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
  2. Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

Informacje dodatkowe:

 1. NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1 , 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
 2. Adres strony internetowej (URL): https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow
 3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 4. KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow
 6. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
 7. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  1. Elektronicznie Nie
  2. Inny sposób: pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa Numer referencyjny: IRG.271.1.11.2019
 2. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
 3. Rodzaj zamówienia: Usługi
 4. Zamówienie podzielone jest na części: Nie
 5. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U 2018 r., poz. 1454), zapisami uchwały Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, Uchwały XXII/194/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz Uchwały XXII/195/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Główny kod CPV: 90533000-2
 7. Dodatkowe kody CPV: 90500000-2,90511000-2, 90512000-9
 8. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
 9. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
   1. Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj: 1)posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), 2)posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa, 3)posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
  2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
   1. Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie tego warunku.
  3. Zdolność techniczna lub zawodowa
   1. Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, z tym zastrzeżeniem, że realizacja odbioru i zagospodarowania tych odpadów była wykonana w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy. W celu porównania spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty (PLN) po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2)posiada najmniej 3 samochody specjalne (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1100 l.
  4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
 2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
  1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: -
 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  1. W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   1. aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 ze zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.);
   2. dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa;
   3. dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.;
   4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
   5. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
   6. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
   7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
   8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; i)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP -
 7. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
   1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.1 (załącznik nr2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie.
   4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z podwykonawców odrębnie.
   5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. OPIS
  1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  2. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
  3. Informacja na temat wadium
   1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
   2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
    1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego,
    2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
    3. gwarancjach bankowych,
    4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
    5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).
   4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego).
   5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
   6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
   7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
    1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
   9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
   10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
   11. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
   12. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 3, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.
  4. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
  5. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
  6. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
  7. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
  8. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
  9. Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
  10. Aukcja elektroniczna Nie
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Kryteria oceny ofert:
   1. Kryteria Znaczenie
   2. Cena 60,00
   3. Termin płatności faktur 28,00
   4. Kryterium środowiskowe - emisja spalin 12,00
  2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
  3. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne Nie
  4. Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie
  5. Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie
  6. Licytacja elektroniczna Nie
 3. ZMIANA UMOWY
  1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  2. Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
   1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:
    1. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia,
    2. w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia,
    3. w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia,
    4. zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego,
    5. realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż ceny wskazane w Ofercie, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
    6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w Ofercie, w sytuacji niewykorzystania ilości usług lub asortymentu wskazanych w załącznikach do umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 6 ust 2,
    7. w przypadku kiedy zapotrzebowanie Zamawiającego na daną część przedmiotu umowy przewyższy ilość tego przedmiotu umowy określoną w Ofercie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, na zmianę ilości poszczególnych części przedmiotu umowy określonych w tym formularzu, poprzez zwiększenie zamówienia w danej pozycji, kompensując to odpowiednim zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie przedmiotu umowy wskazanych w Ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie mogą doprowadzić do przekroczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 6 ust 2. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów,
    8. inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy, w szczególności zmiany aktów prawa miejscowego,
    9. zmiany sposobu świadczenia usług, w szczególności dotyczącej charakterystyki pojazdów, wynikającej ze zmiany przepisów prawa,
    10. uzasadnionego wniosku Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców, k) zmiany instalacji do przetwarzania odpadów wskazanych w § 2.
   2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
    1. zmiana danych teleadresowych;
    2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
   3. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
   4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
    1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
    2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w pkt. 9 poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
    4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
    5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
    6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
    7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
    8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
    9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) lub 4) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
    10. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
    11. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) lub 4).
    12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) lub 4), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń.
    13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
    14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11-13 oraz 15 stosuje się odpowiednio.
    15. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-21, godzina: 12:00,
  2. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
  3. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLSKI
  4. Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  6. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Załączniki do pobrania


Odpowiedzi na pytania:

Jordanów, 17 października 2019 r.

Do Wykonawców

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa znak: IRG.271.1.11.2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Pytanie nr 1

Firma (…) prosi o wyjaśnienie dlaczego w Formularzu Ofertowym zał nr 1 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z ternu Miasta Jordanów ma być wpisana cenna brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy a nie szacunkowa cena brutto skoro nie jest wiadomo jaka będzie faktyczna ilość odebranych odpadów, wówczas i wartość całego zamówienia będzie inna niż zakładana w ofercie za całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający może mieć obawę straty w przypadku większej ilości odebranych odpadów niż zakładano w załączniku nr1a (formularz cenowy) gdzie tylko tam ujęto szacunkowe ilości.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający przypomina, że zgodnie art. 2 pkt 1 ustawy Pzp pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług dalej u.o.c. Ceną jest więc wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Tymczasem to dopiero art. 3 ust. 1 pkt 2 przywołanej wyżej ustawy podaje także definicję ceny jednostkowej towaru (usługi). Jak widać wyżej ustawodawca w art. 2 pkt 1 p.z.p. nie odwołał się do art. 3 ust. 1 pkt 2, ale tylko do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.o.c. Brak odwołania w p.z.p. do ceny jednostkowej przy konstrukcji ceny na potrzeby zamówień publicznych pozwala przyjąć założenie, że ustawodawcy chodziło w p.z.p. o cenę za całość zamówienia. W związku z powyższym pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę za całość zamówienia i taką kwotę wykonawca powinien wpisać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przewidział jednocześnie jednolite i precyzyjne zasady obliczania wyżej opisanej ceny za całość zamówienia, która winna zostać ustalona na podstawie ilości i rodzaju odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz ceny jednostkowej za 1 Mg odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych określonych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 a do SIWZ. Cena za całość zamówienia wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SIWZ gwarantuje porównywalność złożonych ofert w ramach kryterium oceny ofert – „Cena”.

Dodatkowo zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 f ust 3 i ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy musi stanowić stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Mając na uwadze powyższe Zamawiający przewidział, że ilość i rodzaj odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz ceny jednostkowe za 1 Mg odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zostaną określone w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 a do SIWZ. W związku z wymogami postawionymi przez Ustawodawcę Zamawiający określił, że ilości i rodzaj odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych ma charakter orientacyjny na potrzeby sporządzenia oferty, a rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie ilości i rodzaju rzeczywistego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Cena za całość zamówienia wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowić będzie maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ oraz w związku z ich udzieleniem nie ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.