Drukuj

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      „Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu
z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający dnia 10.10.2019r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa”.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 21.10.2019 r do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.