UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

2020/S 038-090151

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: MIASTO JORDANÓW

Adres pocztowy: RYNEK 1

Miejscowość: JORDANÓW

Kod NUTS: PL219

Kod pocztowy: 34-240

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: DOMINIKA DZIAŁOWSKA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.:  +48 182691700

Faks:  +48 182691719 Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł Numer referencyjny: IRG.271.1.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV

66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł (słownie:

siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 419 524,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 75 476,00 zł. Termin spłaty kredytu 2021 - 2034.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jordanów, Małopolska, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Zaciągnięcie kredytu do kwoty 7495000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 419 524,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 75 476,00 zł.

Termin spłaty kredytu 2021-2034.

2.Harmonogram spłaty

Lp. Terminy Kwota w zł

1.31.03.21r. 50 000,00

2.30.06.21r. jw

3.30.09.21r. jw

4.31.12.21r. jw

5.31.03.22r. jw

6.30.06.22r. jw

7.30.09.22r. jw

8.31.12.22r. jw

9.31.03.23r. 75 000,00

10.30.06.23r. jw

11.30.09.23r. 50 000,00

12.31.12.23r. jw

13.31.03.24r. 160 000,00

14.30.06.24r. jw

15.30.09.24r. jw

16.31.12.24r. 170 000,00

17.31.03.25r. 160 000,00

18.30.06.25r. jw

19.30.09.25r. jw

20.31.12.25r. 170 000,00

21.31.03.26r. 160 000,00

22.30.06.26r. jw

23.30.09.26r. jw

24.31.12.26r. 170 000,00

25.31.03.27r. 160 000,00

26.30.06.27r. jw

27.30.09.27r. jw

28.31.12.27r.170 000,00

29.31.03.28r.160 000,00

30.30.06.28r. jw

31.30.09.28r. jw

32.31.12.28r.170 000,00

33.31.03.29r.160 000,00

34.30.06.29r.j w

35.30.09.29r.j w

36.31.12.29r.170 000,00

37.31.03.30r.160 000,00

38.30.06.30r. jw

39.30.09.30r. jw

40.31.12.30r.170 000,00

41.31.03.31r.160 000,00

42.30.06.31r. jw

43.30.09.31r. jw

44.31.12.31r.170 000,00

45.31.03.32r.160 000,00

46.30.06.32r. jw

47.30.09.32r. jw

48.31.12.32r.170 000,00

49.31.03.33r.160 000,00

50.30.06.33r. jw

51.30.09.33r. jw

52.31.12.33r.170 000,00

53.31.03.34r.jw

54.30.06.34r.175 000,00

3.Wypłata kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed data uruchomienia transzy. Dopuszcza się uruchomienie 3 transzy zgodnie z wnioskiem złożonym przez

Zamawiającego. Dopuszcza się również złożenie wniosku o wypłatę całej kwoty kredytu w jednej transzy. Maks. termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. 4.Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu do dnia 10.12.2020r.

5.Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w okresie od 2021r. do 2034r. do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

6.Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31.03.2021r.

7.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.

8.Spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty odsetkowej począwszy od miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt do 30.06.2034r.

Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym.

9.Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.

10.Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 13.02.2020r. wynosi 1,63 %.

11.Jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem.

12.Zamawiający:- zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania;- zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat.- nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).

13.Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania noty obciążeniowej Zamawiającemu do20 dnia każdego mies. za pośr. faksu lub drogą elektroniczną, na nr faksu lub e-mail wskazany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60,00

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty / Waga: 40,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 10/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł. Szczeg. informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ w pkt.12. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publ. niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dost. na miniPortalu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)      Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że: posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w sekcji 21 SIWZ 21(Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ...)

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiając dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

-siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

-konieczność zmiany osób koordynujących

-konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a które nie są zmianami istotnych postanowień umowy, zmiana przepisów prawa, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, wpływająca na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

-wysokość i termin spłaty kredytu lub poszczególnych rat kredytu mogą być zmienione w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wyrażonego na piśmie,

Zmiana zawartej umowy możliwa będzie także w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 oraz 6 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/03/2020

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 26/03/2020 Czas lokalny: 13:00 Miejsce:

Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów, pok nr 5 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwot jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowani zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)  Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami sekcji 7 SIWZ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Do oferty należy dołączyć: -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia( zał 2 do SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- dowód wniesienia wadium.

UWAGA! W zakresie części IV JEDZ pn: „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Zgodnie z zapisami sekcji 8 SIWZ

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w po-stępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenie wwyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów, o których stanowi pkt 8.2 poniżej. Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia.
 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącychkompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:

aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w nn. punkcie składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357).

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będziewymagał następujących dokumentów:
 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których stanowi niniejszy punkt 8.3 od lit. a do c. UWAGA: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:

• oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) ( zał. 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. URL:

Adres pocztowy: ul. Postępu 17

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oniinteresw uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającegopodjętejw niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawieustawy Pzp.
 3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanymnalistę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UrzęduZamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia.
 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się doPrezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającegowymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływemterminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tegoterminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeślizostały przesłane w inny sposób.
 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dnioddnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej.
 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
 7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,odwołaniewnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiejogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeliZamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwemPrezesaIzby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowiskargi.
 3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego orazzawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, atakże wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
 4. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/02/2020

Załączniki do pobrania


 

Jordanów, dnia 12.03.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.3.2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł” (znak postępowania IRG.271.1.3.2020).

Zamawiający informuje, że w dniu 05.03.2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacją treści SIWZ dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

I. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
Pytanie nr 1
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:
TAK, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie nr 2
Prosimy o informację, czy gdy spłata odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin zostanie zachowany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie (SIWZ ust. 20. Istotne dla stron postanowienia pkt 13) , czy też spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (SIWZ ust. 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 8)

Odpowiedź:
Spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Zmianie ulega pkt. 21 ppkt. 13 SIWZ uzyskując brzmienie: "Jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem."

Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy może być zastosowana w umowie kredytu stawka WIBOR 1M (zastosowana od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego) jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca, czy dowolna inna, byle była stosowana od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź:
Stawka WIBOR 1M zastosowana od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego, jeżeli jest on dniem wolnym od pracy obowiązuje stawka z dnia poprzedniego.

Pytanie nr 4
1. Prosimy o podanie terminu uruchomienia kredytu – tylko dla wyliczenia ceny .

Odpowiedź:
04.05.2020 r.

Pytanie nr 5
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada udziały w spółkach prawa handlowego, jeśli tak to prosimy o podanie: nazwy, REGON, wysokości udziału (kwota i %).

Odpowiedź:
Zamawiający posiada udziały w spółkach prawa handlowego: Wodociągi Jordanowskie sp. Zo.o. Regon: 368807878, udziały 300.000,00 zł.
100%

Pytanie nr 6
Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku bieżącym w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim.

Odpowiedź:
Główną przyczyna wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku bieżącym w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim. przesunięciem realizacji projektów, z których Miasto odzyskuje podatek VAT na rok 2020 oraz wzrost dochodów z PIT i subwencji.

Pytanie nr 7
W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7.495,000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie nr 8
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź:
Na zamawiającym nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 9
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań.

Pytanie nr 10
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 18 miesięcy u Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pytanie nr 11
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź
W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 12
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązania wobec ZUS lub US.

Pytanie nr 13
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:
W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego (burmistrza).

Pytanie nr 14
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

 • wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
 • wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 • wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź:

 • Wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 183.559,00 zł
 • Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):0,00 zł
 • Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):0,00 zł
 • Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł
 • Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):0,00 zł

III. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie nr 15

 1. 1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
  1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
  2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
   1. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania
   2. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN) Prosimy o podanie okresu poręczenia
  3. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
   1. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
 2. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
 3. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 4. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
  • po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  • na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  • stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź :
Wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie znajduje się szpital/-le SPZOZ, wobec powyższego zakres zapytania nie dotyczy Zamawiającego

IV. Wykaz zaangażowań klienta

Pytanie nr 16
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

 1. Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)
 2. Waluta zadłużenia
 3. Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)
 4. Data zawarcia umowy
 5. Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
 6. Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
 7. Data całkowitej spłaty Wartość razem:

Odpowiedź:
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 29.02.2020 r.
Wykaz:


  1. Nazwa podmiotu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  2. Waluta zadłużenia: PLN
  3. Typ długu: pożyczka
  4. Data zawarcia umowy 09.08.2017
  5. Kwota bieżącego zadłużenia: 70.524,35
  6. Kwota pozostałego zadłużenia: 96.000,00
  7. Data całkowitej spłaty: 31-12-2022

  1. Nazwa podmiotu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  2. Waluta zadłużenia: PLN
  3. Typ długu: pożyczka
  4. Data zawarcia umowy 21.09.2017
  5. Kwota bieżącego zadłużenia: 136.965,00
  6. Kwota pozostałego zadłużenia: 163.035,00
  7. Data całkowitej spłaty: 30-09-2023

Razem:
Kwota bieżącego zadłużenia: 207.489,35
Kwota pozostałego zadłużenia: 259.035,00

V. Dokumenty

Pytanie nr 17
W załączeniu składamy następujące dokumenty
Lp. Rodzaj dokumentu

 1. Sprawozdania kwartalne: Rb-NDS, Rn-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za czwarty kwartał roku 2019
 2. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 i 2019r (o ile już została wydana)

Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przedstawia:

 • Sprawozdania kwartalne: Rb-NDS, Rn-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za czwarty kwartał roku 2019
 • Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Modyfikacja SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

Załączniki do pytań 1.


Jordanów, dnia 19.03.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.3.2020

dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł” (znak postępowania IRG.271.1.3.2020).

Zamawiający informuje, że w dniu 13.03.2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SIWZ. Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zwracam się z prośbą o informację nt. określenia przez Państwa przeznaczenia kredytu w świetle podjętej przez  Radę  Uchwały nr XIV/110/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. która:

 • ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów w wysokości 7.495.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu(par.1 ust.6)
 • Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa (par.2)

Odpowiedź na pytanie nr 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej (dokonaną po wysłaniu ogłoszenia do publikacji) zmianie się uległ opis przedmiotu zamówienia, tj. przeznaczenie kredytu. 

Miasto Jordanów określiło w par. 9 ust 1 Uchwały nr XIII/105/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jordanowa zmienionym par. 1 ust 6 Uchwały nr XIV/110/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 lutego 2020 r., że „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów w wysokości 7.495.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Uchwały w sprawie wykonywania budżetu zawsze powierza się Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu. Burmistrz ma ustalony limit zobowiązań czyli kwotę do której może zaciągnąć kredyt.

 W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treści specyfikacji w ten sposób że:

 • Treść punktu 3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Opis przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Termin spłaty kredytu 2021 – 2034.”

 • Treść punktu 3.16 SIWZ litera l otrzymuje następujące brzmienie:

„16.Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

16.l. Uchwała nr XIII/105/2019 z 23.12.2019 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jordanowa na 2020 rok oraz  Uchwała nr XIV/110/2020 Rady Miasta Jordanowaz dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2020.”

 • Treść punktu 21.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 „Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 495 000,00 zł”.

4.Treść punktu 25 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„25. Pozostałe informacje.(...)

2.Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

(…)

2 d Uchwała nr XIII/105/2019 z 23.12.2019 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jordanowa na 2020 rok oraz  Uchwała nr XIV/110/2020 Rady Miasta Jordanowaz dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2020.”

W związku z tym, że zmiana o której mowa powyżej jest istotna i dotyczy przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec tego pkt 15 SIWZ  otrzymuje brzmienie:

„ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Termin składania ofert: 03.04.2020. r. godz.12.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020r., o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.”

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Treść przekazanego do publikacji ogłoszenia jest dostępna na stronie https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow. Niezwłocznie po opublikowaniu ogłoszenia o  zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści je na ww. stronie.


Zmieniona treść ogłoszenia do pobrania