logotypy ue

Wykonawcy składający oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz decyzją Burmistrza Miasta Jordanowa o zamknięciu Urzędu Miasta dla Klientów, w celu skutecznego złożenia oferty proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu nr. tel.  18 26 91 700

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat), do dnia 26.03.2020 r. do godz. 11:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.(...)
Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok. nr 10 (sala obrad), w dniu 26.03.2020 r. godz. 11:30.
Prosimy o telefoniczne poinformowanie o chęci udziału w otwarciu ofert.