Jordanów, dnia 29.10.2020 r.

MIASTO JORDANÓW Rynek 1 34-240 Jordanów
Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.8.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2020/2021 , odbyło się w dniu 29.10.2020r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 260 000,00 zł brutto

Nazwa wykonawcy TRANSCO Miernik Adam, 34-242 Łętownia 625

Cena oferty(zł brutto) 534 294,25 zł

Termin realizacji zgodnie z SIWZ

Gwarancja zgodnie z SIWZ

Warunki Płatności 30 dni