Program Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Miasto Jordanów

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Miasta starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne.

Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Miasta.

Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany podjęła działania o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Miasta oraz pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 % faktycznych kwalifikowanych kosztów wykonania modernizacji nie więcej niż 7 500 zł. przy wymianie kotła.

Warunkiem wdrożenia Programu jest w dużej mierze odpowiednie zainteresowanie mieszkańców. Dlatego tak ważne jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Gminy. W chwili zebrania odpowiedniej ilości wniosków Gmina przystąpi do realizacji Programu. Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od otrzymanego dofinansowania. Kolejnym krokiem udziału w Programie będzie podpisanie wiążących umów z mieszkańcami, które będą określać wielkość indywidualnego dofinansowania oraz zasady jego rozliczenia.

Dodatkowe informacje także na stronie www.niskaemisja.pl