Jordanów, 30.04.2015 r.

Warunki uczestnictwa w NABORZE OTWARTYM
na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jordanów

 

Informacje ogólne

Tryb:   zaproszenie do uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Jordanów

Organizator konkursu:     Urząd Miasta Jordanów

Adres organizatora naboru: ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Przedmiot naboru:

1. Modernizacja kotłowni na terenie miasta Jordanów

Przedmiotem jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze z uwzględnieniem podgrzewania wody użytkowej w budynkach indywidualnych.

Ilość realizowanych przedsięwzięć przez poszczególnych Wykonawców, wskazanych w drodze zaproszenia otwartego, będzie uzależniona od ich wyboru przez Inwestorów (mieszkańców uczestniczących w Programie) oraz określonego wariantu.

W roku 2015, w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jordanów, przewiduje się modernizację 80 kotłowni budynków indywidualnych

Ogólne warunki uczestnictwa w Programie dla wszystkich wykonawców (Instalatorów).

Lp. Załączniki - część podmiotowa
1

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, REGON, NIP

2 Autoryzacja każdego z dostawców urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w “Programie…..”  
3 W oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji  
4 Oświadczenia o:
 • akceptacji warunków określonych w Regulaminie,
 • dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
 • spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
 • udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,
 • przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,
 
8 Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki  
9 Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 oraz niepodleganiu wykluczenia z postępowania z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Warunki jakie powinny spełniać źródła energii (kotły), które będą zgłoszone w przystąpieniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia:

Lp. Załączniki – Nowe źródła ciepła
1 Aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane) dla kotłów węglowych
2

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a/ do 30 czerwca 2015 r. kotły klasy 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012, sprawność energetyczna   większa bądź równa 80%,

b/ od 1 lipca 2015 r. kotły klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012, sprawność energetyczna większa bądź równa 87%,

3 Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.
4 Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika
5 Deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)
6 Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia
7 Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: od 30 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.

Informacje dotyczące warunków składania ofert

 • Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 • Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące konkursu oraz programu można otrzymać w godz. od 07:30 do 11:30 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 9.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:

Pan Zygmunt Michałek

Telefon: 18 26 91 700 wew. 717

Fax:      18 26 91 700 wew. 719

Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

 • Formularz oferty - Załącznik nr 1 – wraz z wszystkimi załącznikami w niej wymienionymi

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie MUSZĄ BYĆ poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (pełnomocnictwo).

Miejsce i termin składania ofert

1)      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 9, w terminie (bezterminowo do zakończenia programu)

Miejsce i termin rozpatrywania ofert

1)      Oferty będą rozpatrywane w siedzibie zamawiającego w pok. nr 9 w ciągi 7 dni od daty złożenia.

2)      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)    jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie,

b)    oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych niniejszym dokumencie,

Ocena ofert

 1. Oceny ofert uczestnictwa będzie dokonywała komisja. Organizator naboru może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.
 2. Organizator Naboru umieszczał będzie na liście wykonawców tych oferentów, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji w oparciu o podane kryteria wyboru. Nie ma ograniczeń co do ilości wybranych oferentów.
 3. Organizator Naboru powiadomi na stronie internetowej o wynikach postępowania wszystkich oferentów.

Istotne warunki umowy

Umowa Dwustronna pomiędzy, Inwestorem, a Wykonawcą jest przedstawiona w Załączniku 2 do niniejszej specyfikacji.

Załączniki:

 1. Oferta na modernizację kotłowni węglowych dla „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jordanów”.
 2. WZÓR – umowy dwustronnej
 3. WZÓR – protokół odbioru końcowego
 4. WZÓR – protokół z weryfikacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszonego do udziału w Programie PONE
 5. WZÓR – protokół likwidacji kotła