Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jordanowa na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych na terenie Miasta Jordanowa

 

§ 1. Definicje

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych na terenie Miasta Jordanowa.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Jordanów,
  2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Jordanowa ,
  3) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji, legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Jordanowa,
  4) Wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji  polegającej na zmianie systemu ogrzewania,
  5) Dotacji - rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r.poz 519),
  6) Budynku - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, znajdujący się na terenie Miasta Jordanowa.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
2.Wnioskodawcami mogą być:
  1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
    a)osoby fizyczne,
    b)wspólnoty mieszkaniowe,
    c)osoby prawne,
    d)przedsiębiorcy,
  2)jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
3.Dotacja na  konkretny budynek udzielana jest jednorazowo.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych Inwestycji

1.Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania poniesionych przez Wnioskodawcę i wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 6 000,00zł.
2.Ostateczna wysokość przekazanej dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych i wymaga zatwierdzenia  przez Burmistrza Miasta Jordanowa.
3.Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed zawarciem umowy pomiędzy miastem a Wnioskodawcą.
4.Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru instalatora.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

1.Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2.Do Wniosku należy dołączyć:
  1)dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej), zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji w przypadku współwłasności,  dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;
  2)w przypadku władania budynkiem na podstawie stosunku zobowiązaniowego należy dołączyć również oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości nowego źródła ciepła przez 5 lat w przypadku wypowiedzenia umowy najmu;
3.Lista osób, które otrzymają dotację sporządzona będzie według daty złożenia wniosku. Miejsce na liście nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby. Liczba miejsc ograniczona jest wysokością środków finansowych w budżecie Miasta.
4.Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Referacie Gospodarczo-Komunalnym - Dział Ochrony Środowiska Urzędu.
5.Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia.
6.Komplet dokumentów, o których mowa w § 4 ust 2. stanowi podstawę do zawarcia z Wnioskodawcą umowy przed realizacją inwestycji.

§ 5. Zakres rzeczowy oraz zakres kosztów kwalifikowanych

1.Zakres kosztów kwalifikowanych kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE), w zakresie:
  1)demontażu starego źródła ciepła,
  2)zakupu i montaż nowego źródła ciepła,
  3)zakupu i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła
2.Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Przykładowo za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:
  1)wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),
  2)wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących np. wynikających z zaleceń projektanta lub opinii kominiarskiej np. budowa, przebudowa lub remont przewodu kominowego itp.
  3)zakup i montaż: odrębnych filtrów podczyszczających spaliny z kotła, przenośnych urządzeń grzewczych, automatyki pogodowej, pokojowej itp.-nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle.
3.Nie przyznaje się dotacji na:
  1)zakupu przenośnych urządzeń grzewczych,
  2)wykonania instalacji w nowobudowanych obiektach w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
  3)zmiany systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania.
4.Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z budynkiem, w którym zostało zainstalowane.
5.Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:
  1)wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
  2)gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne,
  3)gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków,
  4)użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem.

§ 6. Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji

1.W celu udzielenia dotacji Burmistrz Miasta Jordanowa zawrze z Wnioskodawcą umowę, określającą w szczególności termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji.
2.Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca bez zbędnej zwłok lecz nie później niż w terminie ustalonym w umowie złoży Burmistrzowi wymagane do rozliczenia dotacji dokumenty:
  1)protokół odbioru technicznego sporządzonego przez wykonawcę i/lub Wnioskodawcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania - montaż nowego źródła ciepła wraz z potwierdzeniem (protokołem) likwidacji starego źródła ciepła z podaniem ich mocy w kW,
  2)fakturę lub rachunek prawidłowo wystawiony przez wykonawcę robót za demontaż (likwidację)  starego źródła ciepła i/lub montaż nowego źródła ciepła i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania,
  3)dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem – certyfikatem potwierdzającym spełnienie przez nowe źródło ciepła (kocioł)  wymagań określonych w Programie,
  4)inne dokumenty (np. dokumentację fotograficzną, specyfikację techniczną, dokument potwierdzający złomowanie starego źródła ciepła – kotła, kosztorys powykonawczy) określone przez Burmistrza i niezbędne do rozliczenia dotacji.
3.Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji dowodu tożsamości (do wglądu) oraz oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku (do wglądu).
4.Przekazane przez Wnioskodawcę dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji o których mowa w § 6 ust. 2 muszą uzyskać akceptację Burmistrza (lub upoważnionych osób)  oraz muszą zostać złożone w terminie ustalonym przez Burmistrza i wskazanym w umowie dotacji.
5.Podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania nowego źródła ciepła zgodnie z zapisami regulaminu.
6.Dotacja będzie wypłacana Wnioskodawcy jednorazowo na podany przez niego rachunek bankowy lub gotówką w kasie urzędu.

§ 7. Sposób kontroli dotowanej Inwestycji

1.Miasto zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli:
  1)realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,
  2)sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym Wnioskodawca otrzymał dotację.
2.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
3.Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie:
  1)prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy (cel na jaki dotacja została przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno - emisyjne lub certyfikaty zgodności z normą,
  2)prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  3)stosowania odpowiedniego paliwa zgodnego z wymaganiami określonymi w certyfikacie energetyczno - emisyjnym urządzenia grzewczego.
4.Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków określonych w umowie lub/i regulaminie.

§ 8. Zwrot dotacji

1.Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji w następujących przypadkach:
  1)jeżeli nowe źródło ciepła, na które Wnioskodawca uzyskał dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym Wnioskodawca otrzymał dotację.
  2)jeżeli nowe źródło ciepła, na które Wnioskodawca uzyskał dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji pieca lub kotła;
  3)jeżeli Wnioskodawca podał we wniosku o dotację lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do wypłacenia dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja została wypłacona.
2.W przypadkach gdy dotacja udzielona Wnioskodawcy, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) w raz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o dotację

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór umowy