ekologia

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnychw ramach Poddziałania 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa i paliwa gazowe)” oraz Poddziałania 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedzai warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać sięo dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na powyższe, gmina Miasto Jordanów planuje podjąć starania o pozyskanie dofinansowania na realizację zadań związanych z obniżeniem poziomu niskiej emisji (modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca).

W ramach naborów kwalifikowane są projekty dotyczące wymiany źródeł ciepław indywidualnych gospodarstwach domowych. Wsparcie udzielane będzie na inwestycjew źródła ciepła spalające biomasę, wykorzystujące paliwa gazowe oraz wykorzystujące paliwa stałe. Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone wartością kwotową: 350zł/ kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000,00 zł.  

UWAGA: Wsparcie będzie uzależnione od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Warunkiem jest:

  • poddanie budynku (przed realizacją projektu) ocenie energetycznej;
  • wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Przyjęty zostanie minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę Miasto Jordanów.

Z uwagi na krótki termin naboru kart prosimy o wypełnienie oraz złożenie kompletnie wypełnionej „deklaracji” do Urzędu Miasta (sekretariat) w terminie do dnia 15 lipca br. do godz. 15.30.

Przed wypełnieniem deklaracji należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminami konkursów, stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

1. Ankieta

2. Regulamin 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (biomasa i paliwa gazowe)”

3. Regulamin 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)”