logo projektu

 

Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”.

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach 11 Osi Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM 2014-2020

Projekt obejmuje 2 przedsięwzięcia, których wspólnym celem jest wzmocnienie procesu aktywizacji i integracji społecznej oraz włączenie społeczne mieszkańców przez stworzenie oferty i miejsc dla ich aktywności:

  1. Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 na cele społeczne.
  2. Renowacja Plant Jordanowskich i budowa siłowni terenowej szansą przemysłu czasu wolnego w subregionie podhalańskim.

Warto podkreślić, że ani jedno, ani drugie zadanie nie uzyskałoby dofinansowania gdyby nie zatwierdzony wcześniej przez Miasto Jordanów Gminny Program Rewitalizacji i wpisanie go do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. GPR zawiera, m.in. te zadania, które właśnie dostały dotację, a to było jednym z warunków zakwalifikowania się do projektu.

Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku przy Rynku 2 obejmuje remont kapitalny mający na celu poprawę jego stanu technicznego oraz estetyki zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na działalność na rzecz społeczności lokalnej. Główne prace do wykonania: prace konserwatorskie elewacji, wymiana dachu wraz z ociepleniem i doświetleniem, wykonanie klatki schodowej na poddasze, wykonanie nowych instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, odgromowych i przeciwpożarowych wraz z przebudową przyłączy mediów, wymiana/renowacja okien i drzwi, aranżacja i renowacja wnętrz z zachowaniem wymogów konserwatorskich, uporządkowanie terenu wokół budynku, wykonanie windy.

W odrestaurowanym budynku funkcjonować będą: Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, Muzeum Ziemi Jordanowskiej, oraz Przestrzeń Integracji i Aktywizacji Społecznej.

Uwzględniono miejsca dla różnych przestrzeni m.in.

- kultury, która stwarza możliwości realizacji różnych działań oferty kulturalnej i oferty czasu wolnego: koncerty, przedstawienia, seanse filmowe, sala kinowo-teatralna, spotkania twórców, wystawy, konferencje i debaty na istotne społecznie tematy.

- Biblioteki XXI wieku: wypożyczalnia książek, czytelnia dla dzieci, przestrzeń nowej myśli - przestrzeń dla wydarzeń - wymiany myśli mieszkańców oraz spotkań tematycznych z zaproszonymi gośćmi, działalność klubu książki, warsztaty literackie.

- przestrzeń aktywnych - aktywny Jordanów - spotkań, debat i innych wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną, przestrzeń wspólna dla działających NGO, gdzie mogłyby się spotykać i pracować, centrum konsultacji społecznych oraz centrum wolontariatu,

- przestrzeń tożsamości - Muzeum Ziemi Jordanowskiej.

Jednym słowem budynek odzyska dawny blask, a mieszkańcy będą mogli skorzystać
z szerokiej oferty.

Rys. 1 Elewacja pn.,

rys1.jpg

 

Rewaloryzacja plant jordanowskich z siłownią plenerową ma za zadanie stworzenie unikalnego miejsca rekreacji i wypoczynku z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi, które będą stanowić doskonałe miejsce integracji społecznej dla mieszkańców. Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej (plant) o ścieżkę zdrowia oraz siłownię terenową (przy budynku dawnego Gimnazjum). Projektowany obszar rekreacyjny został podzielony na strefy funkcjonalne uwzględniające obecne przeznaczenie poszczególnych fragmentów plant.

Główne prace to: roboty przygotowawcze, nawierzchnie, wykonanie fontanny, wyposażenie w elementy małej architektury, tablice ekspozycyjne, zieleń, oświetlenia, niezbędne prace w zakresie instalacji elektrycznych, odwodnienie terenu.

 

Proponowana rewaloryzacja poniżej:

Rys. 2 projekt zagospodarowania terenu

rys3.jpg

Rys. 3 planty

rys5.png

rys4.jpg

Rozpoczęły się przygotowania do przetargów i wyboru wykonawcy.

Okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2018 – 2020.

Wartość projektu 10 666 757,59 zł wartość dofinansowania 7 422 127,34 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w dniu 20 kwietnia podczas XXXVII Sesji Rady Miasta Jordanowa z udziałem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Leszka Zegzdy.