O G Ł O S Z E N I E

Dnia 28 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VIII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2018,

1) debata nad Raportem.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
 • sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2018,
 • sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za rok 2018,
 • informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018,
 • stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2018,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
 • opinia Komisji Rady Miasta
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 6. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 04.06.2019 r.