UCHWAŁA NR XIX/142/2012
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 29 października 2012 r.

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / t.j.: Dz. U. Nr z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613, z późn. zm./ - Rada Miasta Jordanowa

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2.

Traci moc uchwała Nr X/71/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa
mgr Maria Pudo

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 29 października 2012 r.


W Y K A Z
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK


Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokościach :
1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 metr kw. powierzchni użytkowej 0,64 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw. powierzchni użytkowej 20,80 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 metr kw. powierzchni użytkowej 10,40 zł

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 metr kw. powierzchni użytkowej 3,64 ,

5) od domków letniskowych za 1 m kw. powierzchni użytkowej 7,28 zł,

6) od garaży wolnostojących lub przybudowanych do budynku za 1 m kw. powierzchni użytkowej 6,91 ,

7) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 metr kw. powierzchni użytkowej 4,68 zł,

8) od budowli zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości,

9) od 1 metra kw. powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,76 zł,
b) letniskowych 0,26 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,14 zł,

10) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha ziemi 4,50 zł.