UCHWAŁA NR XIX/144/2012

RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) – Rada Miasta Jordanowa

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (Monitor Polski nr 155, poz. 787), będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Miasta Jordanów z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 53,10 zł za 1 dt.
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta
Jordanowa
mgr Maria Pudo