UWAGA ZMIANA REGULAMINU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OD 1 WRZEŚNIA 2014 r.:

Strefa Płatnego Parkowania w Jordanowie

Uchwałą Rady Miasta Jordanowa począwszy od pierwszych dni kwietnia 2010 r. wprowadzono w obrębie Rynku Strefę Płatnego Parkowania. Wprowadzenie strefy ma na celu poprawę sytuacji związanej z parkowaniem w obrębie ścisłego centrum. Strefa obowiązuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00, a opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1zł. Możliwe jest wykupienie w kasie Urzędu Miasta kart abonamentowych o nominałach: 60 zł za miesiąc, 250 zł za 6 miesięcy parkowania lub 380 zł za 12 miesięcy.

Urząd Miasta liczy na zrozumienie i zdyscyplinowanie parkujących, dostosowanie się do znaków drogowych oraz zapoznanie się z regulaminem SPP.

Informacje dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania można uzyskać  Urzędzie Miasta Jordanowa  pok.11  tel. 18-26-91-708 osoba odpowiedzialna Szklany Zenon

 

 

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w SPP w Jordanowie

1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę
20,00zł dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego  (abonament  za 1 m-c)
60,00zł dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego  (abonament  za 6 m-c)
100,00 zł
dla mieszkańców Rynku i bloku przy ul. Piłsudskiego  (abonament  za 12 m-c)
60,00zł opłata abonamentowa  ogólnodostępna 1 miesięczna
250,00zł opłata abonamentowa ogólnodostępna  6 miesięczna
380,00zł
opłata abonamentowa ogólnodostępna  12 miesięczna
1300,00zł zastrzeżone miejsce postojowe koperta ( opłata za 12 m-c)
20,00zł
dopisanie drugiego nr rejestracyjnego do karty abonamentowej ogólnodostępnej

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie 44 8799 0001 0000 0000 8859 0295 (druk przelewu/wpłaty)
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

UWAGI:

-  Parkometry przyjmują monety o nominałach od 10 gr. do 5 zł

- Parkometry nie wydają reszty lecz przeliczają nominał wrzuconej monety na czas pobytu w strefie

- Wykupienie abonamentu  nie  uprawnia  do zastrzeżenia stałego miejsca parkingowego i  nie stanowi podstawy do  roszczeń wobec obsługi SPP oraz Urzędu Miasta Jordanowa w przypadku braku miejsc parkingowych

- Kontrolerzy  SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.

- Bilet parkingowy lub karta abonamentowa musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu  postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.

- Karta abonamentowa bez naklejonego hologramy jest nieważna.

 

Mapa Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie:

Spp_mapa

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 -18:00

 

Czas postoju jest to:

 

- prawidłowy - możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju samochodu w strefie płatnego parkowania,

 

- nieprawidłowy (nieopłacony) - stwierdzony czas pomiędzy wystawionym raportem - wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, a  obowiązkiem uiszczenia opłaty.

 

Granice obszaru strefy płatnego parkowania:

 

1. Ustala się w centrum Miasta Jordanowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (zwaną dalej Strefą), która obejmuje   wyznaczone miejsca parkingowe w Rynku na części działek 5875/1, 5874, 5876 ,5769, (5786/26  z wyłączeniem dojazdów do sklepów oraz miejsca pod plac handlowy od wtorku do soboty włącznie ) zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44” strefa parkowania”D-45 „koniec strefy parkowania”

 

2. W Strefieopłata za parkowanie będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do godz. 18.00.

 

3. W dni targowe (poniedziałki ze Strefy wyłącza się działki 5874, 5876.)

 

ROZDZIAŁ II
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania

§ 1

 

1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest opłacenie czasu postoju.

 

2. Czas postoju opłaca się przez:

 

- - wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym

 

- - wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta

 

3. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego  "koperty" / po uzyskaniu zgody organu zarządzającego ruchem /, które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.

 

§ 2

 

Ustala się zerową stawkę opłat dla:

 

1. osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których  pojazd oznakowany jest stosowną kartą parkingową wg wzoru zamieszczonego w Dz.UNr108 poz.908z 2005r.

 

2. oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich

 

3. pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 8.00 – 18.00 (na podstawie faktury) na czas postoju do 30 minut niezbędnym do wyładunku (załadunku) towaru z zaznaczeniem za przednią szyba pojazdu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju).

 

4. pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

 

§ 3

 

1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 3 uprawnia do nieograniczonego w  czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania.  Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku miejsc parkingowych.

 

2. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.

 

3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę abonamentową na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.

 

4. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.

 

5. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.

 

§ 4

 

1. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.

 

2. Parkowanie pojazdów  urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 2

 

 

 

§ 5

 

 

 

1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

 

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:

 

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania

 

- dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela

 

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.

 

4. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania  w Strefiebez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Kontrola czasu pojazdów

 

§ 1

 

 

 

1. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu,  w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania

 

2. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

 

2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Jordanowie lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.

 

3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.

 

4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł do 20 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.

 

6. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.

 

 

 

§ 3

 

 

 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do zaniechania ,w sytuacjach uzasadnionych, poboru opłat parkingowych w drodze zarządzenia.


Nowe załączniki:

UCHWAŁA NR XXXV/280/2014 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania z dnia 30.06.2014

Uchwała Rady Miasta wprowadzająca strefę płatnego parkowania nr VI/39/2011 z 26.05.2011r.

Wniosek o przyznanie zastrzeżonego miejsca parkingowego

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Wzór karty abonamentowej:

wzor_karta_abonamentowa

Zarządzenie Nr 17/10

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie:       ustalenia zasad anulowania wezwań do uiszczenia kary za brak biletu

opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego

parkowania na terenie miasta Jordanowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź zm.), oraz w wykonaniu uchwały Nr XXV/233/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia sposobu ich pobierania — zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam zasady anulowania wezwań do uiszczenia kary za brak biletu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych  w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jordanowa w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do zarządzenia Nr 17/10

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 19.04.2010 r.

 

 

 

 

Zasady anulowania

nałożonych wezwań do uiszczenia kary za brak biletu  opłaty parkingowej

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na

terenie Miasta Jordanowa.

 

 

 

I. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta  Jordanowa w trakcie kontroli uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta  Jordanowa są uprawnione do anulowania wezwań do uiszczenia kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w następujących przypadkach:

1. Zaistnienia oczywistych błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek w drukach.

2. Nałożenia kary na inwalidę posiadającego aktualną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych — wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz.616) w przypadku nie wystawienia karty parkingowej w samochodzie w miejscu widocznym.

3. Wykupienia kwitu parkingowego lub karty abonamentu na czas obejmujący czas nałożenia kary.

4. Wykupienia kwitu parkingowego z opóźnieniem do 15 minut w uzasadnionych przypadkach.

5. Awarii parkomatów w czasie nałożenia kary, awarii powodującej pobór wrzucanych pieniędzy i brak wydania kwitu parkingowego.

II. Burmistrz  oraz Sekretarz Miasta Jordanowa są uprawnieni do anulowania wezwań do uiszczenia kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jordanowa w następujących przypadkach:

1. Braku możliwości ustalenia właściciela pojazdu lub jego miejsca zamieszkania.

2. Wyrejestrowania pojazdu.

3. Potwierdzenia dokonania uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu.

4. Innych uzasadnionych sytuacjach.

III Anulowane wezwania zostają na odwrocie opisane i podpisane przez osobę  kontrolowaną i sporządzająca.

Załączniki obowiązujące od 01.04.2010 r. do 14.07.2011 r.:

Uchwała Rady Miasta wprowadzająca strefę płatnego parkowania Nr XXV/233/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku

Wniosek o przyznanie zastrzeżonego miejsca parkingowego

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA


Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 -18:00

Czas postoju jest to:

- prawidłowy - możliwy do stwierdzenia, udokumentowany, opłacony czas postoju samochodu w strefie płatnego parkowania,

- nieprawidłowy (nieopłacony) - stwierdzony czas pomiędzy wystawionym raportem - wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania, a obowiązkiem uiszczenia opłaty.

 

Granice obszaru strefy płatnego parkowania:

 

1. Ustala się w centrum Miasta Jordanowa Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (zwaną dalej Strefą), która obejmuje wyznaczone miejsca parkingowe w Rynku na części działek 5875/1, 5874, 5876 ,5769, (5786/26 z wyłączeniem dojazdów do sklepów oraz miejsca pod plac handlowy od wtorku do soboty włącznie ) zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami D-44” strefa parkowania”D-45 „koniec strefy parkowania”

2. W Strefieopłata za parkowanie będzie pobierana w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do godz. 18.00.

3. W dni targowe (poniedziałki ze Strefy wyłącza się działki 5874, 5876.)

 

ROZDZIAŁ II
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania

§ 1

 

1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest opłacenie czasu postoju.

2. Czas postoju opłaca się przez:

- - wykupienie jednorazowego biletu parkingowego w automacie parkingowym

- - wykupienie karty abonamentowej w Urzędzie Miasta

3. Istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach wykupienia u operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania zastrzeżonego miejsca parkingowego "koperty" / po uzyskaniu zgody organu zarządzającego ruchem /, które jest wyłączone z ogólnodostępnych miejsc w strefie płatnego parkowania.

 

§ 2

 

Ustala się zerową stawkę opłat dla:

1. osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, których pojazd oznakowany jest stosowną kartą parkingową wg wzoru zamieszczonego w Dz.UNr108 poz.908z 2005r.

2. oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich

3. pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 8.00 – 18.00 (na podstawie faktury) na czas postoju do 30 minut niezbędnym do wyładunku (załadunku) towaru z zaznaczeniem za przednią szyba pojazdu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju).

4. pojazdów trwale oznakowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

 

§ 3

 

1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 3 uprawnia do nieograniczonego w czasie, zgodnego z Prawem o Ruchu Drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w strefie płatnego parkowania. Karta abonamentowa nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego strefą płatnego parkowania w przypadku braku miejsc parkingowych.

2. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej, biuro operatora nie zwraca opłaty abonamentowej za nie wykorzystany okres ważności.

3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia kartę abonamentową na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty wydania nowej karty.

4. Kartę abonamentową uznaje się za nieważną z chwilą zmiany danych na podstawie których była wydana.

5. Karta abonamentowa bez naklejonego hologramu jest nieważna.

 

§ 4

 

1. W ramach czasu oznaczonego na bilecie oraz w ramach wykupionego abonamentu kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w strefie płatnego parkowania.

2. Parkowanie pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 2

 

§ 5

 

1. Mieszkaniec strefy będący jednocześnie właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w strefie płatnego parkowania

- dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela

3. Mieszkaniec strefy płatnego parkowania, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w strefie płatnego parkowania według ogólnie obowiązujących zasad.

4. Opłata abonamentowa ogólnodostępna upoważnia do parkowania w Strefiebez ograniczeń, pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie abonamentowej.

 

ROZDZIAŁ III

Kontrola czasu pojazdów

§ 1

 

1. Bilety parkingowe lub karta abonamentowa muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania

2. Kontroli opłacenia postoju mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

 

§ 2

 

1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

2. Opłatę dodatkową wymienioną w pkt. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Jordanowie lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia.

3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.

4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 50 zł do 20 zł w przypadku uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od momentu wystawienia blankietu tej opłaty.

6. Kontrolerzy strefy płatnego parkowania nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych.

 

§ 3

 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jordanowa do zaniechania ,w sytuacjach uzasadnionych, poboru opłat parkingowych w drodze zarządzenia.