Urząd Miasta w Jordanowie informuje o zmianie Ustawy o ochronie przyrody w zakresie  dotyczącym wycinki drzew

Od dnia 17.06.2017 roku nie jest wymagane zezwolenie  na wycinkę:

  1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²,
  2. Drzew, których obwód pnia na wysokości  5cm nie przekracza:

       - 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,       

       - 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,

       - 50cm – w przypadku pozostałych drzew,

  1. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej,
  2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.          

W przypadku, o którym mowa w pkt 3, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Miasta zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

-  80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,      

-  65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz  platanu klonolistnego,

-  50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Zgłoszenie , o którym mowa musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązujące terminy:

- 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew,

- 14 dni od oględzin Burmistrz miasta może wnieść sprzeciw; nie wniesienie sprzeciwu w tym terminie uprawnia do usunięcia drzewa,

- 6 miesięcy – czas na usunięcie drzewa liczony od dnia przeprowadzenia oględzin.

Ponadto przepisy stanowią, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1074). 

 

Do pobrania: Wniosek zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej