OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA JORDANÓW NA LATA 2017 – 2020

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2021-2024

Na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 ) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska     (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519 ) Burmistrz Jordanowa zawiadamia, że w dniach od 20.06.2017 r. do 10.07.2017 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jordanów na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta Jordanów, 34-240 Jordanów, Rynek 1 w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.jordanow.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz 262) – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jordanów.

 

Załącznik w formacie *docx -Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2020 z uwz. perspektrywy na lata 2021-2024.

Załącznik w formacie *pdf -Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2020 z uwz. perspektrywy na lata 2021-2024.