logotypy_ue.jpg

Jordanów, dnia 21 czerwca 2018 r.

                                                                     

Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” (znak postępowania: IRG.271.1.4.2018

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. W rozdziale IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY

w wyniku oczywistej omyłki w pkt 4.20 polegającej na pominięciu w tabeli informacji o godzinie, do której nie można otwierać ofert, Zamawiający dodaje się godzinę otwarcia ofert „godz. 12.30” 

Zapis w tabeli otrzymuje brzmienie: „Nie otwierać przed dniem 2018-06-28 godz. 12.30”

  1. W załączniku nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zmianie ulega paragraf 11 ustęp 1, który otrzymuje brzmienie:

„1.Zamawiający pisemnie wyznaczy do pełnienia nadzoru inwestorskiego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wskazana osoba będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane (Inspektor nadzoru inwestorskiego)”.

1. Załącznik nr 1 -SIWZ zmieniony

2. Załącznik 2 - Istotne postanowienia umowy zmienione