U C H W A Ł A  Nr  8/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

z dnia 16 października 2018 r.

 

o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA

 

Na podstawie art. 431 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 października 2018r.

Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie

uchwala, co następuje

§1

  1. Wzywa się pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Jordanowa do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia kandydata na Burmistrza Miasta Jordanowa:

1)    Andrzeja Stanisława Malczewskiego.

  1. Uzupełnienie dotyczy Zgłoszenia kandydata na Burmistrza Miasta Jordanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. w Dziale I i II w rubryce: „Nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem” oraz w rubryce: „Nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata”. 

 §2

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu Postanowieniem z dnia 16 października 2018r., znak: DNS-6150-53/18 wezwał niezwłocznie Miejską Komisję Wyborczą w Jordanowie do ponownego sprawdzenia dokumentów zgłoszeniowych kandydata KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA na Burmistrza Miasta Jordanowa w zakresie przynależności do partii politycznej i sprostowania protokołu rejestracji kandydata na Burmistrza i Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Jordanowa. W związku z powyższym Komisja jest zobowiązana wezwać pełnomocnika Komitetu Wyborczego do uzupełnienia braków przedmiotowego zgłoszenia.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Magdalena Szostak