U C H W A Ł A  Nr  9/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie ponownego rozpatrzenia zgłoszenia kandydata KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA na Burmistrza Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 432 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 października 2018r., znak: DNS-6150-53/18 Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie

uchwala, co następuje

§1

W związku z  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 16 października 2018r., znak: DNS-6150-53/18 wzywającego niezwłocznie Miejską Komisję Wyborczą w Jordanowie do ponownego sprawdzenia dokumentów zgłoszeniowych kandydata KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA na Burmistrza Miasta Jordanowa w zakresie przynależności do partii politycznej  dokonała weryfikacji dokumentów.

§2

  1. Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie w wyniku weryfikacji Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie z dnia 24.09.2018r. stwierdziła, że kandydat na Burmistrza Miasta Jordanowa Pan Andrzej Stanisław Malczewski oświadczył, iż przynależy do partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.  
  2. W zgłoszeniu kandydata na Burmistrza Miasta Jordanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. pełnomocnik wyborczy KWW POROZUMIENIE DLA JORDANOWA pozostawił niewypełnione pola Działu I i II dotyczące nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem oraz nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej popierającej kandydata.
  3. Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie wezwała pełnomocnika wyborczego do uzupełnienia braków formalnych (Uchwała nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie z dnia 16 października 2018r.).
  4. Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie dokonała sprostowania:
    1. Protokołu rejestracji kandydata na Burmistrza Miasta Jordanowa,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
    2. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Magdalena Szostak

Załączniki do uchwały