W związku z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został uruchomiony w Urzędzie Miasta Jordanowa Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków za pośrednictwem urzędu o dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania i termomodernizację budynków w programie Czyste Powietrze. Służymy pomocą w wypełnianiu wniosków oraz doradztwem energetycznym.


PUNKT OBSŁUGI PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" 

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu godziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 13:30

​Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 18 26 91 725


Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze

Link do rządowego portalu Czyste PowietrzePrzechodzi do nowej strony


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Link do małopolskiego portalu czyste powietrzePrzechodzi do nowej strony


Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

  1. Adres budynku/lokalu i liczba lokalizacja. Wnioskodawca wypełnia w tabeli wszystkie pola dotyczące lokalizacji inwestycji oraz liczby lokali, przy czym liczba lokali nie może przekroczyć dwóch.
  2. Dokumenty potwierdzające własność budynku. Nr księgi wieczystej i Nr ewidencyjny działki – Wnioskodawca podaje numer księgi wieczystej budynku; jeśli numer księgi wieczystej nie jest znany, Wnioskodawca wpisuje słowo „brak” i zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości np. umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego; następnie Wnioskodawca podaje nr ewidencyjny działki.
  3. Dane Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia w tabeli wszystkie dane zgodnie z nazwą pola. W przypadku wypełniania wniosku za pomocą aplikacji internetowej możliwy jest wybór właściwego województwa, powiatu, gminy i miejscowości z rozwijanej listy; w wersji papierowej Wnioskodawca sam wpisuje właściwe dane. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru co najmniej jednego z dwóch wymienionych telefonów (komórkowego, stacjonarnego). W przypadku brak któregoś z nr telefonu, wnioskodawca wpisuje słowo „brak”.
    Pola do wypełnienia które są opcjonalne: NIP  - jeśli Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym podając numer NIP. Podanie nr NIP nie jest wymagane; Urząd Skarbowy - wybór właściwego Urzędu Skarbowego dla Wnioskodawcy z rozwijanej listy w aplikacji internetowej; Adres do korespondencji  Wnioskodawca zaznacza kratkę, jeśli adres jest inny niż wskazano w pkt. A 2.b) i wypełnia wskazane pola. W przeciwnym wypadku, adres do korespondencji zostaje taki sam jak adres zamieszkania. Rachunek bankowy wnioskodawcy do przekazania środków finansowych. Wnioskodawca podaje pełny 26-cyfrowy numer rachunku, bez wprowadzania spacji pomiędzy cyframi. Po wpisaniu pełnego numeru rachunku, „Nazwa banku”, zostanie uzupełnione automatycznie o nazwę banku w którym wnioskodawca posiada rachunek.
  4. Informacje o budynku. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą[m2] – Wnioskodawca podaje całkowitą powierzchnię budynku/ lokalu mieszkalnego, dodatkowo deklaruje powierzchnię wykorzystywaną naprowadzenie działalności gospodarczej - jeśli taka działalność jest prowadzona w budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie. Jeśli powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/ lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. Przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi powierzchnię lokalu użytkowego. Uwaga! W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym/ lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy– w przypadku budynków istniejących, gdy nie jest znany dokładny rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy, Wnioskodawca podaje orientacyjny rok oddania budynku do użytkowania.
  5. Analiza energetyczna lub audyt energetyczny.Uproszczona analiza energetyczna–ocena stanu technicznego, wskazania zakresu rzeczowego oraz wyliczenia kosztów modernizacji dla rozpatrywanego budynku mieszkalnego w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.Audyt energetyczny – dokument w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
  6. Dochody w gospodarstwie domowym.Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019. Zaświadczenie z Urzędu Miasta o dochodach – ROLNICY.
  7. Intensywność dofinansowania – procent kosztów kwalifikowanych do dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki, określony na podstawie kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym w części C wniosku o dofinansowanie. Koszt całkowity - koszt całego przedsięwzięcia, obejmujący zarówno koszty kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.Koszt kwalifikowany – koszt przedsięwzięcia poniesiony w okresie zgodnym z zapisami Programu priorytetowego pkt 6 i zgodny z nim co do zakresu rzeczowego, ograniczony maksymalnymi kosztami jednostkowymi wskazanymi w pkt 9 Programu. Jeśli w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą. Kwota kosztów kwalifikowanych dla części dotacyjnej – koszty kwalifikowane, na które Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji. Kwota kosztów kwalifikowanych dla części pożyczkowej - koszty kwalifikowane, na które Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dotacji – iloczyn maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych dla części dotacyjnej i intensywności dofinansowania. Maksymalny poziom pożyczki-maksymalna wartość pożyczki, jaką może otrzymać Wnioskodawca, obejmująca wyłącznie koszty kwalifikowalne, pomniejszone o kwotę dotacji.