Dla seniorów

Zarządzenie Nr 75/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na
                    kadencję 2020-2024

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz § 10 ust. 9  Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się , co następuje:

§1

1. Ogłaszam następujący skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:

 • CZARNA JAŁOCHA Teresa
 • CZECH Anna
 • FILIPEK Janina
 • FRĄTCZAK - MRÓZ Jadwiga
 • HODANA Maria
 • KUBIŃSKA Małgorzata
 • MAZUR Stanisława
 • MIGAS Maria
 • SIEPAK Jadwiga
 • STOKŁOSA Bogusława
 • ZEMBOL Stanisław

§2

Kadencję Miejskiej Rady Seniorów ustala się na okres do dnia 12 sierpnia 2024 roku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnemu  i Gospodarki Przestrzennej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

Zarządzenie Nr 70/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

Logo seniorzy

Dnia 31 lipca 2020 r. dobiega końca 2 - letnia kadencja Radnych Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta informuję, że w lipcu br. zostanie ogłoszony nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów na II kadencję 2020-2024.

Szczegółowe informacje o naborze i wyborach będą podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta Jordanowa, pokój nr 4 (parter), tel. 18 26 91 714

Logo MRS

dnia 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

na  którą zapraszamy  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech