INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2024 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta:

BS Jordanów Nr 70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 7. Można je też pobrać ze strony internetowej.

Druk oświadczenia – do pobrania

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Liczy się data wpływu.